Psalms 145

HERRENS storhet och godhet.En lovsång av David.

 Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung,

 och lova ditt namn alltid och evinnerligen.

 Jag vill dagligen lova dig

 och prisa ditt namn alltid och evinnerligen.

 Stor är HERREN och högtlovad,

 ja, hans storhet är outrannsaklig.

 Det ena släktet prisar för det andra dina verk,

 de förkunna dina väldiga gärningar.

 Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda

 och dina underfulla verk.

 Man skall tala om dina fruktansvärda gärningars makt;

 dina storverk skall jag förtälja.

 Man skall utbreda ryktet om din stora godhet

 och jubla över din rättfärdighet.

 Nådig och barmhärtig är HERREN,

 långmodig och stor i mildhet.

 HERREN är god mot alla

 och förbarmar sig över alla sina verk.

10 

 Alla dina verk, HERRE, skola tacka dig,

 och dina fromma skola lova dig.

11 

 De skola tala om ditt rikes ära,

 och din makt skola de förkunna.

12 

 Så skola de kungöra för människors barn dina väldiga gärningar

 och ditt rikes ära och härlighet.

13 

 Ditt rike är ett rike för alla evigheter,

 och ditt herradöme varar från släkte till släkte.

14 

 HERREN uppehåller alla dem som äro på väg att falla,

 och han upprättar alla nedböjda.

15 

 Allas ögon vänta efter dig,

 och du giver dem deras mat i rätt tid.

16 

 Du upplåter din hand

 och mättar allt levande med nåd.

17 

 HERREN är rättfärdig i alla sina vägar

 och nådig i alla sina verk.

18 

 HERREN är nära alla dem som åkalla honom,

 alla dem som åkalla honom uppriktigt.

19 

 Han gör vad de gudfruktiga begära

 och hör deras rop och frälsar dem.

20 

 HERREN bevarar alla dem som älska honom,

 men alla ogudaktiga skall han förgöra.

21 

 Min mun skall uttala HERREN lov,

 och allt kött skall prisa hans heliga namn

     alltid och evinnerligen.

Copyright information for Swe1917