Psalms 28

Bön om de gudlösas bestraffning.Av David.

 Till dig, HERRE, ropar jag;

 min klippa, var icke stum mot mig.

 Ja, var icke tyst mot mig, så att jag bliver lik

     dem som fara ned i graven.

 Hör mina böners ljud,

     när jag ropar till dig,

 när jag upplyfter mina händer

     mot det allraheligaste i din helgedom.

 Tag mig icke bort med de ogudaktiga

     och med ogärningsmännen,

 som tala vänligt med sin nästa

     men hava ondska i sina hjärtan.

 Giv dem efter deras gärningar

     och efter deras onda väsende,

 giv dem efter deras händers verk,

     vedergäll dem vad de hava gjort.

 Ty de akta icke på HERRENS gärningar,

     icke på hans händer verk;

 därför skall han slå dem ned

     och ej mer bygga upp dem.

 Lovad vare HERREN, ty han har hört

    mina böners ljud!

 HERREN är min starkhet och min sköld;

     på honom förtröstade mitt hjärta.

 Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta,

     och med min sång vill jag tacka honom.

 HERREN är sitt folks starkhet,

 och ett frälsningens värn

     är han för sin smorde.

 Fräls ditt folk

     och välsigna din arvedel,

 och var deras herde och bär dem

     till evig tid.
Copyright information for Swe1917