Psalms 4

Förtröstansfull aftonbön i nöden.För sångmästaren, med strängaspel; en psalm av David.

 När jag ropar, så svara mig,

 du min rättfärdighets Gud,

 du som i trångmål skaffar mig rum;

 var mig nådig och hör min bön.

 I herrar, huru länge skall min ära

     vara vänd i smälek,

 huru länge skolen I älska fåfänglighet

     och fara efter lögn?  Sela.

 Besinnen dock att HERREN

     har utvalt åt sig den fromme;

 HERREN hör,

     när jag ropar till honom.

 Vredgens, men synden icke;

 eftersinnen i edra hjärtan,

     på edra läger, och varen stilla.  Sela.

 Offren rätta offer,

     och förtrösten på HERREN.

 Många säga:

     »Vem skall låta oss se det gott är?»

 Upplyft du över oss

     ditt ansiktes ljus, o HERRE.

 Du giver mig glädje i hjärtat,

     större än andras, när de få säd

     och vin i myckenhet.

[ (Psalms 4:9)

 I frid vill jag lägga mig ned,

     och i frid skall jag somna in,

 ty du, HERRE, låter mig bo

     avskild och i trygghet. ]
Copyright information for Swe1917