Psalms 72

Bön om välsignelse över Guds folks konung.Av Salomo.

 Gud, giv åt konungen dina rätter

     och din rättfärdighet åt konungasonen.

 Han döme ditt folk med rättfärdighet

     och dina betryckta med rätt.

 Bergen bäre frid åt folket,

     så ock höjderna, genom rättfärdighet.

 Han skaffe rätt åt de betryckta i folket,

 han frälse de fattiga

     och krosse förtryckaren.

 Dig frukte man, så länge solen varar,

     och så länge månen skiner,

     från släkte till släkte.

 Han vare lik regnet som faller på ängen,

 lik en regnskur som vattnar jorden.

 I hans dagar blomstre den rättfärdige,

 och stor frid råde,

     till dess ingen måne mer finnes.

 Må han härska från hav till hav

 och ifrån floden intill jordens ändar.

 För honom buge sig öknens inbyggare,

 och hans fiender slicke stoftet.
10 

 Konungarna från Tarsis och havsländerna

     hembäre skänker,

 konungarna av Saba och Seba

     bäre fram gåvor.
11 

 Ja, alla konungar falle ned för honom,

     alla hedningar tjäne honom.

12 

 Ty han skall rädda den fattige som ropar

 och den betryckte och den som ingen hjälpare har.
13 

 Han skall vara mild mot den arme och fattige;

 de fattigas själar skall han frälsa.
14 

 Ifrån förtryck och våld skall han förlossa deras själ,

 och deras blod skall aktas dyrt i hans ögon.

15 

 Må han leva; må man föra till honom

     guld från Saba.

 Ständigt bedje man för honom,

     alltid välsigne man honom.
16 

 Ymnigt växe säden i landet,

     ända till bergens topp;

 dess frukt må susa

     likasom Libanons skog;

 och folk blomstre upp i städerna

     såsom örter på marken.
17 

 Hans namn förblive evinnerligen;

 så länge solen skiner, fortplante sig hans namn.

 Och i honom välsigne man sig
Se Välsigna sig i Ordförkl.
;

     alla hedningar prise honom säll.

18 Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som allena gör under! 19 Och lovat vare hans härliga namn evinnerligen, och hela jorden vare full av hans ära! Amen, Amen.

20 Slut på Davids, Isais sons, böner.

          Den frommes tröst vid de ogudaktigas

                         lycka.

Copyright information for Swe1917