Psalms 84

Den frommes längtan till och glädje i Herren Sebaots gårdar.För sångmästaren, till Gittít; av Koras söner; en psalm.

 Huru ljuvliga äro icke dina boningar,

     HERRE Sebaot!

 Min själ längtar och trängtar

     efter HERRENS gårdar,

 min själ och min kropp

     jubla mot levande Gud.

 Ty sparven har funnit ett hus

     och svalan ett bo åt sig,

 där hon kan lägga sina ungar
Eller fastmer: Min själ längtade och trängtade efter HERRENS
:

 dina altaren, HERRE Sebaot,

     min konung och min Gud.

 Saliga äro de som bo i ditt hus;

 de lova dig beständigt.  Sela.

 Saliga äro de människor

     som i dig hava sin starkhet,

     de vilkas håg står till dina vägar.

 När de vandra genom Tåredalen
Se Tåredalen i Ordförkl.
,

     göra de den rik på källor,

 och höstregnet höljer den med välsignelser.

 De gå från kraft till kraft;

 så träda de fram inför Gud på Sion.

 HERRE Gud Sebaot,

     hör min bön,

 lyssna, du Jakobs Gud.  Sela.
10 

 Gud, vår sköld, ser härtill,

 och akta på din smordes ansikte.

11 

 Ty en dag i dina gårdar är bättre

     än eljest tusen.

 Jag vill hellre vakta dörren

     i min Guds hus

 än dväljas i de ogudaktigas hyddor.
12 

 Ty HERREN Gud

     är sol och sköld
Eller: Ty HERREN Gud är värn och sköld osv.
;

 HERREN giver

     nåd och ära;

 han vägrar icke dem något gott,

     som vandra i ostrafflighet. [ (Psalms 84:13)

 HERRE Sebaot,

 salig är den människa

     som förtröstar på dig.

]
Copyright information for Swe1917