Psalms 9

Tacksägelse för seger över fiender.För sångmästaren, till Mutlabbén; en psalm av David.

 Jag vill tacka HERREN av allt mitt hjärta;

 jag vill förtälja alla dina under.

 Jag vill vara glad och fröjdas i dig,

 jag vill lovsjunga ditt namn, du den Högste.

 Ty mina fiender vika tillbaka,

 de falla och förgås för ditt ansikte.

 Ja, du har utfört min rätt och min sak;

 du sitter på din tron

     såsom en rättfärdig domare.

 Du har näpst hedningarna

     och förgjort de ogudaktiga;

 deras namn har du utplånat

     för alltid och evinnerligen.

 Fienderna äro nedgjorda,

     utrotade för alltid;

 deras städer har du omstörtat,

     deras åminnelse har förgåtts.

 Men HERREN tronar evinnerligen,

 sin stol har han berett till doms;

 och han skall döma jordens krets med rättfärdighet,

 han skall skipa lag bland folken med rättvisa.

10 

 Så vare då HERREN en borg för den förtryckte,

 en borg i nödens tider.
11 

 Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig;

 ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.

12 

 Lovsjungen HERREN,

     som bor i Sion,

 förkunnen bland folken hans gärningar.
13 

 Ty han som utkräver blodskulder

     har kommit ihåg dem;

 han har icke förgätit de betrycktas klagorop.

14 

 Var mig nådig, HERRE;

 se huru jag plågas av dem som hata mig,

 du som lyfter mig upp från dödens portar;
15 

 på det att jag må förtälja allt ditt lov

 och i dottern Sions portar

     fröjda mig över din frälsning.

16 

 Hedningarna hava sjunkit ned

     i den grav som de grävde;

 i det nät som de lade ut

     har deras fot blivit fångad.
17 

 HERREN har gjort sig känd,

     han har hållit dom;

 han snärjer den ogudaktige

     i hans händers verk.  Higgajón.  Sela.

18 

 DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket,

 alla hedningar, de som förgäta Gud.

19 

 Ty icke för alltid

     skall den fattige vara förgäten,

 de betrycktas hopp

     skall ej varda om intet evinnerligen.

20 

 Stå upp, HERRE;

     låt icke människor få överhanden,

 låt hedningarna bliva dömda inför ditt ansikte.

[ (Psalms 9:21)

 Låt, o HERRE,

     förskräckelse komma över dem;

 må hedningarna förnimma

     att de äro människor.  Sela.

]
Copyright information for Swe1917