Zephaniah 1

 Men HERREN är i sitt heliga tempel.

 Hela jorden vare stilla inför honom.Ps. 11,4. 46,11. Sef. 1,7. Sak. 2,13.Herrens stora vredesdag.Detta är HERRENS ord som kom till Sefanja, son till Kusi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, i Josias, Amons sons, Juda konungs, tid.

 Jag skall rycka bort och förgöra

 allt vad på jorden är, säger HERREN;Jer. 8,13.

 jag skall förgöra människor och djur,

 jag skall förgöra fåglarna under himmelen

     och fiskarna i havet,

 det vacklande riket

     jämte de ogudaktiga människorna;

 ja, människorna skall jag utrota

     från jorden, säger HERREN.Hos. 4,3.

 Jag skall uträcka min hand mot Juda

     och mot Jerusalems alla invånare

 och utrota från denna plats

     Baals sista kvarleva,

 avgudaprofeternas namn

     jämte prästerna;2 Kon. 23,4 f.

 dem som på taken tillbedja

     himmelens härskara,

 och dem som tillbedja HERREN

     och svärja vid honom

     och svärja vid Malkam;Jer. 19,13. 49,1, 3.

 dem som hava vikit bort ifrån HERREN,

 och dem som aldrig hava sökt HERREN

     eller frågat efter honom.

 Varen stilla inför Herren, HERREN!

 Ty HERRENS dag är nära;

 HERREN har tillrett ett slaktoffer,

 han har invigt sina gäster.1 Sam. 16,5. Jes. 13,3. 34,6. Jer. 46,10. Hab. 2,20. Sak. 2,13.

 Och det skall ske på HERRENS slaktoffers dag

 att jag skall hemsöka furstarna

     och konungasönerna

 och alla som kläda sig

     i utländska kläder;2 Kon. 25,6 f. Jer. 39,5 f.

 Jag skall på den dagen hemsöka

     alla som hoppa över tröskeln,

 dem som fylla sin herres hus

     med våld och svek.1 Sam. 5,5.

10 

 På den dagen, säger HERREN,

 skall klagorop höras ifrån Fiskporten

 och jämmer från Nya staden

 och stort brak från höjderna.2 Kon. 22,14. Neh. 3,3.
11 

 Jämren eder, I som bon i Mortelkvarteret,

 ty det är förbi med hela krämarskaran;

 utrotade äro alla de penninglastade.

12 

 Och det skall ske på den tiden

 att jag skall genomleta Jerusalem med lyktor

 och hemsöka de människor

     som nu ligga där i ro på sin drägg,

 dem som säga i sina hjärtan:

     »HERREN gör intet,

     varken gott eller ont.»Jer. 48,11 f.
13 

 Deras ägodelar skola då lämnas till plundring

     och deras hus till ödeläggelse.

 Om de bygga sig hus,

     skola de ej få bo i dem,

 och om de plantera vingårdar,

     skola de ej få dricka vin från dem.5 Mos. 28,30, 38 f. Am. 5,11 9,14. Mik. 6,15.

14 

 HERRENS stora dag är nära,

 ja, den är nära, den kommer med stor hast.

 Hör, det är HERRENS dag!

 I ångest ropa nu hjältarna.Joel 2,1 f.
15 

 En vredens dag är den dagen,

 en dag av ångest och trångmål,

 en dag av ödeläggelse och förödelse

 en dag av mörker och tjocka,

 en dag av moln och töcken,Jer. 30,7. Am. 5,18.
16 

 en dag då basunljud och härskri höjes

 mot de fastaste städer

 och mot de högsta murtorn.
17 

 Då skall jag bereda människorna sådan ångest

     att de gå där såsom blinda,

     därför att de hava syndat mot HERREN.

 Deras blod skall spridas omkring såsom stoft,

 och deras kroppar skola kastas ut såsom orenlighet.
18 

 Varken deras silver eller deras guld

     skall kunna rädda dem

     på HERRENS vredes dag.

 Av hans nitälskans eld

     skall hela jorden förtäras.

 Ty en ände, ja, en ände med förskräckelse

     skall han göra på alla jordens inbyggare.Ords. 11,4. Jes. 13,17. Hes. 7,19. Sef. 3,8. Syr. 5,7 f.
Copyright information for Swe1917