Zephaniah 2

Varning för Herrens folk. Domsord över dess fiender.

 Besinna dig och kom till sans,

 du folk utan blygsel,Jer. 3,3.

 innan ännu rådslutet är fullgånget

 -- den dagen hastar fram,

     såsom agnar fara!  --

 och innan HERRENS vredes glöd

     kommer över eder,

 ja, innan HERRENS vredes dag

     kommer över eder.

 Söken HERREN,

     alla I ödmjuke i landet,

     som hållen hans lag.

 Söken rättfärdighet,

     söken ödmjukhet;

 kanhända bliven I så beskärmade

     på HERRENS vredes dag.Am. 5,15.

 Ty Gasa skall bliva övergivet

     och Askelon varda en ödemark;

 mitt på ljusa dagen skall Asdods folk drivas ut,

     och Ekron skall ryckas upp med roten.
Utsagorna om Gasa och Ekron innehålla i den hebreiska

 Ve eder som bebon landsträckan utmed havet,

     I av keretéernas folk!

 Ett HERRENS ord skall nå dig, Kanaan,

     du filistéernas land;

 ja, jag skall fördärva dig, så att ingen mer bor i dig.1 Sam. 30,14. Hes. 25,16.

 Och landsträckan utmed havet skall ligga såsom betesmarker,

     där herdarna hava sina brunnar

     och fåren sina fållor.

 Och den skall tillfalla de kvarblivna av Juda hus

     såsom deras lott;

     där skola de föra sin boskap i bet.

 I Askelons hus skola de få lägra sig,

     när aftonen kommer.

 Ty HERREN, deras Gud, skall se till dem

     och skall åter upprätta dem.

 Jag har hört Moabs smädelser

     och Ammons barns hån,

 huru de hava smädat mitt folk

     och förhävt sig mot dess land.Am. 1,13 f.

 Därför, så sant jag lever, säger HERREN Sebaot,

     Israels Gud:

 det skall gå Moab såsom Sodom,

     och Ammons barn såsom Gomorra.

 Ett tillhåll för nässlor och en saltgrop skola de bliva,

     och en ödemark till evig tid.

 Kvarlevan av mitt folk skall plundra dem.

 och återstoden av min menighet skall få dem till sin arvedel.Mos. 19,24 f. Jer. 48,1 f.

10 

 Så skall det gå dem,

     till lön för deras högmod

 därför att de hava smädat och förhävt sig

     mot HERREN Sebaots folk.
11 

 Fruktansvärd skall HERREN bevisa sig mot dem;

 ty han skall göra alla jordens gudar maktlösa,

 och alla hedningarnas havsländer

     skola tillbedja honom,

     vart folk på sin ort --
12 

 också I etiopier,

 I som av mig bliven slagna med svärd.

13 

 Och han skall uträcka sin hand mot norr

     och fördärva Assur,

 han skall göra Nineve till en ödemark,

     förtorkat såsom en öken.Nah. 1,14 f. 2,10. 3,15.
14 

 Och därinne skola hjordar lägra sig,

     allahanda vilda djur i skaror;

 pelikaner och rördrommar skola taga natthärbärge

     på pelarhuvudena därinne;

 fåglalåt skall ljuda i fönstren

     och förödelse bo på trösklarna,

     nu då cederpanelningen är bortriven.Jes. 13,21. 34,11, 14. Jer. 50,39.

15 

 Så skall det gå den glada staden,

     som satt så trygg,

 och som sade i sitt hjärta:

     »Jag och ingen annan!»

 Huru har den icke blivit en ödemark,

     en lägerstad för vilda djur!

 Alla som gå där fram skola vissla åt den

     och slå ihop händerna.1 Kon. 9,8. Jes. 47,8. Jer. 19,8.

Copyright information for Swe1917