Zephaniah 3

Det närvarande och det framtida Jerusalem.

 Ve henne, den gensträviga och befläckade staden,

     förtryckets stad!

 Hon hör icke på någons röst,

     hon tager ej emot tuktan;

 på HERREN förtröstar hon icke,

     till sin Gud vill hon ej komma.Jer. 7,28.

 Furstarna därinne

     äro rytande lejon;

 hennes domare äro såsom vargar om aftonen,

     de spara intet till morgondagen.Ords. 28,15. Hes. 22,6, 27. Hab. 1 8.

 Hennes profeter äro stortaliga

     trolösa män;

 hennes präster ohelga vad heligt är,

     de våldföra lagen.Jer. 23,11, 32. Hes. 22,26. Mik. 3,11.

 HERREN är rättfärdig därinne,

     han gör intet orätt.

 var morgon låter han sin rätt gå fram i ljuset,

     den utebliver aldrig;

 men de orättfärdiga veta icke av någon skam.5 Mos. 32,4. Jer. 8,12.

 Jag utrotade folkslag,

     deras murtorn blevo förstörda,

 deras gator gjorde jag öde,

     så att ingen mer gick där fram;

 deras städer blevo förhärjade,

     så att de lågo tomma på människor,

     blottade på invånare.

 Jag tillsade henne att allenast frukta mig

     och taga emot tuktan;

 då skulle hennes boning undgå förstörelse,

     med allt vad jag hade givit i hennes vård.

 Men i stället ävlades de att göra

     allt vad fördärvligt var.

 Därför man I vänta på mig, säger HERREN,

     och på den dag jag står upp för att taga byte.

 Ty mitt domslut är: jag skall församla folk

     och hämta tillhopa konungariken,

 för att utgjuta över dem min ogunst,

     all min vredes glöd;

 ty av min nitälskans eld

 skall hela jorden förtäras.Sef. 1,18.

 Se, då skall jag giva åt folken

     nya, renade läppar,

 så att de allasammans åkalla HERRENS namn

     och endräktigt tjäna honom.Jes. 6,5.
10 

 Ända ifrån länderna bortom Etiopiens strömmar

     skola mina tillbedjare, mitt förskingrade folk,

     frambära offer åt mig.

11 

 På den tiden skall du slippa att längre blygas

     för alla de överträdelser

     som du har begått mot mig.

 Ty då skall jag avskilja från dig

 dem som nu jubla så segerstolt i dig;

 och du skall då icke vidare förhäva dig

     på mitt heliga berg.
12 

 Men jag skall lämna kvar i dig

     ett folk, betryckt och armt;

 och de skola förtrösta på HERRENS namn.Matt. 5,3.
13 

 Kvarlevan av Israel skall då icke mer göra något orätt,

     ej heller tala lögn,

 och i deras mun skall icke finnas

     en falsk tunga.

 Ja, de skola få beta och ligga i ro,

     utan att någon förskräcker dem.Job 11,19. 1 Joh. 5,18.

14 

 Jubla, du dotter Sion,

     höj glädjerop, du Israel;

 var glad och fröjda dig av allt hjärta,

     du dotter Jerusalem.Jes. 12,6. Sak. 9,9.
15 

 HERREN har avvänt straffdomarna ifrån dig,

     han har röjt din fiende ur vägen.

 HERREN, som bor i dig, är Israels konung;

     du behöver ej mer frukta något ont.Ps. 23,4.

16 

 På den tiden skall det sägas till Jerusalem;

     »Frukta icke, Sion

     låt ej modet falla.
17 

 HERREN, din Gud, bor i dig

     en hjälte som kan frälsa.

 Han gläder sig över dig med lust,

     han tiger stilla i sin kärlek,

     han fröjdas över dig med jubel.»Jes. 62,5. 65,19.

18 

 Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna,

     dem skall jag då församla,

 dem som levde skilda från dig,

     du som själv bar smälekens börda.
19 

 Ty se, jag skall på den tiden utföra mitt verk

     på alla dina förtryckare.

 jag skall frälsa de haltande

     och hämta tillhopa de fördrivna,

 jag skall låta dem bliva ett ämne till lovsång

     och till berömmelse på hela jorden,

     där de voro så smädade.Mik. 4,6.
20 

 På den tiden skall jag låta eder komma tillbaka

 ja, på den tiden skall jag hämta eder tillhopa.

 Ty jag vill låta eder bliva ett ämne till berömmelse

 och till lovsång bland alla jordens folk,

 i det att jag åter upprättar eder,

 så att I sen det med egna ögon, säger HERREN.5 Mos. 30,3 f.
Copyright information for Swe1917