1 Chronicles 1

1Adam, Seth, Enos, 2Kenan, Mahalaleel, Jared, 3Henoch, Methusalah, Lamech, 4Noah, Sena, Ham, Japhet. 5Japhets barn äro desse: Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech, Thiras. 6Men Gomers barn äro: Ascenas, Riphath, Thogarma. 7Javans barn äro: Elisa, Tharsisa, Chittim, Dodam, Dodanim. 8Hams barn äro: Chus, Mizraim, Phut, Canaan. 9Men Chus barn äro desse: Seda, Havila, Sabtha, Raema, Sabtecha, Raema barn äro: Seba och Dedan. 10Men Chus födde Nimrod. Han begynte vara väldig på jordene. 11Mizraim födde Ludim, Anamim, Lehabim, Naphthuhim, 12Patrusim, Casluhim; af hvilkom utkomne äro de Philistim och Caphthorim. 13Men Canaan födde Zidon, sin första son, och Heth, 14Jebusi, Emori, Girgasi, 15Hivi, Arki, Sini, 16Arvadi, Zemari och Hamathi. 17Sems barn äro desse: Elam, Assur, Arphachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether och Maseeh. 18Men Arphachsad födde Salah; Salah födde Eber. 19Men Eber vordo födde två söner; den ene het Peleg, derföre, att i hans tid vardt landet deladt; och hans broder het Jaketan. 20Jaketan födde Almodad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah, 21Hadoram, Usal, Dikela, 22Ebal, Abimael, Seba, 23Ophir, Havila och Jobab. Desse äro alle Jaketans barn. 24Sem, Arphachsad, Salah, 25Eber, Peleg, Regu, 26Serug, Nahor, Tharah, 27Abram, det är Abraham. 28Men Abrahams barn äro: Isaac och Ismael. 29Detta är deras ätter: den förste Ismaels son Nebajoth; Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Misma, Duma, Massa, Hadad, Thema, 31Jethur, Naphis, Kedma. Desse äro Ismaels barn. 32Men Keturas barn, Abrahams frillos: hon födde Simran, Jaksan, Medan, Midian, Jisbak, Suah. Och Jaksans barn äro: Seba och Dedan. 33Och Midians barn äro: Epha, Epher, Hanoch, Abida, Eldaa. Desse äro alle Keturas barn. 34Abraham födde Isaac. Isaacs barn äro: Esau och Israel. 35Esau barn äro: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam, Korah. 36Eliphas barn äro: Teman, Omar, Zephi, Gatham, Kenas, Thimna, Amalek. 37Reguels barn äro: Nahath, Serah, Samma och Missa. 38Seirs barn äro: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer, Disan. 39Lotans barn äro: Hori, Homam; och Thimna var Lotans syster. 40Sobals barn äro: Aljan, Manahat, Ebal, Zephi, Onam. Zibeons barn: Aja och Ana. 41Ana barn äro: Dison. Disons barn äro: Hamran, Esban, Jithran, Cheran. 42Ezers barn äro: Bilhan, Saavan, Jaachan. Disans barn äro: Uz och Aran. 43Desse äro de Konungar, som regerade uti Edoms land, förra än någor Konung regerade ibland Israels barn: Bela, Geors son; och hans stad het Dinhaba. 44Och då Bela blef död, vardt Konung i hans stad Jobab, Serahs son af Bozra. 45Då Jobab blef död, vardt Konung i hans stad Husam, utaf de Themaniters land. 46Då Husam blef död, vardt Konung i hans stad Hadad, Badads son, hvilken slog de Midianiter på de Moabiters mark; och hans stad het Avith. 47Då Hadad blef död, vardt Konung i hans stad Samla af Masreka. 48Då Samla blef död, vardt Konung i hans stad Saul af Rehoboth vid älfvena. 49Då Saul blef död, vardt Konung i hans stad Baalhanan, Achbors son. 50Då Baalhanan blef död, vardt Konung i hans stad Hadad; och hans stad het Pagi; och hans hustru het Mehetabeel, Matreds dotter, och Mesahabs dotter. 51Då Hadad blef död, vordo Förstar i Edom: den Försten Thimna, den Försten Alja, den Försten Jetheth, 52Den Försten Aholibama, den Försten Ela, den Försten Pinon, 53Den Försten Kenas, den Försten Theman, den Försten Mibzar, 54Den Försten Magdiel, den Försten Iram. Desse äro de Förstar i Edom.
Copyright information for SweKarlXII