1 Chronicles 11

1Och hele Israel samlade sig: till David i Hebron, och sade: Si, vi äre ditt ben och ditt kött. 2Och tillförene, medan Saul var Konung, förde du Israel ut och in; så hafver ock Herren din Gud sagt till dig: Du skall föda mitt folk Israel, och du skall vara en Förste öfver mitt folk Israel. 3Kommo också alle Israels äldste till Konungen i Hebron. Och David gjorde ett förbund med dem i Hebron för Herranom. Och de smorde David till Konung öfver Israel, efter Herrans ord, genom Samuel. 4Och David drog åstad, och hele Israel, till Jerusalem, det är Jebus; ty de Jebuseer bodde i landena. 5Och de borgare i Jebus sade till David: Du skall icke komma härin. Men David vann den borgen Zion, det är Davids stad. 6Och David sade: Den som de Jebuseer först slår, han skall vara hufvud och öfverste. Då steg Joab, ZeruJa son, först upp, och vardt höfvitsmän. 7Och David bodde på borgene; deraf kallar man henne Davids stad. 8Och han byggde staden omkring, ifrå Millo och sedan allt omkring; och Joab lät lefva dem som qvare voro i stadenom. 9Och David hade framgång, och kom sig före; och Herren Zebaoth var med honom. 10Desse äro de öfverste ibland Davids väldiga, de der manliga höllo med honom i hans rike, när hela Israel, så att man gjorde honom till Konung, efter Herrans ord, öfver Israel. 11Och detta är talet på Davids väldiga män: Jasabeam, Hachmoni son, den ypperste ibland tretio; han hof sin spets upp, och slog trehundrad i en gång. 12Näst honom var Eleazar, Dodo son, den Ahohiten, och han var ibland de tre väldiga. 13Denne var med David, då de talade hädelse, och de Philisteer sig der församlat hade till strid; och var ett stycke åker fullt med bjugg, och folket flydde för de Philisteer. 14Och de trädde midt uppå åkerstycket, och undsatte det, och slogo de Philisteer; och Herren gaf en stor salighet. 15Och de tre utaf de yppersta tretio drogo neder till bergshällen till David, i den kulona Adullam; men de Philisteers lägre var i Rephaims dal. 16Och David var i borgene; och de Philisteers folk var på den tid i BethLehem. 17Och David fick lusta, och sade: Ho vill gifva mig dricka af det vattnet i den brunnen i BethLehem, under portenom? 18Då slogo desse tre genom de Philisteers lägre, och hemtade vatten utu brunnen i BethLehem, under portenom, och båro till David. Men han ville icke drickat, utan utgöt det Herranom; 19Och sade: Det låte Gud vara långt ifrå mig, att jag detta göra skulle, och dricka dessa mäns blod i deras lifsfara; förty de hafva det hemtat med sins lifs fara; derföre ville han icke drickat. Det gjorde de tre hjeltar. 20Abisai, Joabs broder, han var den ypperste ibland tre, och han hof sin spets upp, och slog trehundrad, och han var beprisad ibland tre. 21Och han den tredje härligare än de två, och var deras öfverste; men till de tre kom han icke. 22Benaja, Jojada son, IsHails sons, den mycket bedrifvit hade, af Kabzeel, han slog tu de Moabiters lejon; och gick neder, och slog ett lejon midt i brunnenom i snötiden. 23Han slog ock en Egyptisk man; han var fem alnar lång, och hade en spets i handene såsom ett väfträ; men han gick ned till honom med en staf, och tog honom spetsen utu handene, och drap honom med hans egen spets. 24Det gjorde Benaja, Jojada son, och vardt beprisad ibland tre hjeltar; 25Och var den härligaste ibland tretio; men till de tre kom han icke; honom gjorde David till sitt hemliga råd. 26De stridsamme hjeltar äro desse: Asahel, Joabs broder, Elhanan, Dodo son af BethLehem, 27Sammoth den Haroriten, Helez den Peloniten, 28Ira, Ikkes son, den Thekoiten, Abieser den Anthothiten, 29Sibbechai den Husathiten, Ilai den Ahohiten, 30Maharai den Netophathiten, Heled, Baana son, den Netophathiten, 31Ithai, Ribai son, af Gibea, BenJamins barnas, Benaja den Pirgathoniten, 32Hurai af de bäcker Gaas, Abiel den Arbathiten, 33Asmaveth den Baharumiten, Eliahba den Saalboniten, 34Hasems barn den Gisonitens, Jonathan, Sage son, den Hararitens, 35Ahiam, Sachars son, den Hararitens, Eliphal, Urs son, 36Hepher den Mecherathiten, Ahija den Peloniten, 37Hezro den Carin eliten, Naarai, Esbai son, 38Joel, Nathans broder, Mibhar, Hagri son, 39Zelek den Ammoniten, Naharai den Berothiten, Joabs vapnedragare, ZeruJa sons, 40Ira den Jithriten, Gareb den Jithriten, 41Uria den Hetheen, Sabad, Ahelai son, 42Adina, Sisa son, den Rubeniten, en höfvitsmän för de Rubeniter, och tretio voro under honom, 43Hanan, Maacha son, Josaphat den Mithniten, 44Ussija den Asthrathiten, Sama och Jegiel, Hothams söner, den Aroeritens, 45Jediael, Simri son, Joha hans broder, den Thiziten, 46Eliel den Mahaviten, Jeribai och Josavja, Elnaams söner, Jithma den Moabiten, 47Eliel, Obed, och Jasiel af Mezobaja.
Copyright information for SweKarlXII