1 Chronicles 2

1Desse äro Israels barn: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Sebulon, 2Dan, Joseph, BenJamin, Naphthali, Gad, Asser. 3Juda barn äro: Er, Onan, Sela; de tre vordo honom födde af Sua dotter den Cananeiskon. Men Er, den förste Juda son, var arg för Herranom, derföre drap han honom. 4Men Thamar hans sonahustru födde honom Perez och Serah, så att all Juda barn voro fem. 5Perez barn äro: Hezron och Hamul. 6Men Serah barn äro: Simri, Ethan, Heman, Chalcol, Dara. Desse tillhopa äro fem. 7Charmi barn äro: Achar, hvilken bedröfvade Israel, då han förtog sig på det tillspillogifvet var. 8Ethans barn äro: Asaria. 9Hezrons barn, som honom födde äro: Jerahmeel, Ram, Chelubai. 10Ram födde Amminadab; Amminadab födde Nahesson, den Förstan för Juda barn. 11Nahesson födde Salma; Salma födde Boas. 12Boas födde Obed; Obed födde Isai; 13Isai födde sin första son Eliab, AbiNadab den andre, Simea den tredje, 14Nethaneel den fjerde, Raddai den femte, 15Ozem den sjette, David den sjunde. 16Och deras systrar voro: ZeruJa och Abigail. ZeruJa barn äro: Abisai, Joab, Asahel, de tre. 17Men Abigail födde Amasa; och Amasa fader var Jether, en Ismaelit. 18Caleb, Nezrons son, födde med den qvinnone Asuba och med Jerigoth; och desse äro hennes barn; Jeser, Sobab och Ardon. 19Då Asuba blef död, tog Caleb Ephrath; hon födde honom Hur. 20Hur födde Uri; Uri födde Bezaleel. 21Derefter besof Hezron Machirs dotter, Gileads faders; och han tog henne, då han var sextio åra gammal; och hon födde honom Segub. 22Segub födde Jair; han hade tre och tjugu städer i Gileads land. 23Och han tog utaf de samma Gesur och Aram, Jairs byar; dertill Kenath med dess döttrar, sextio städer. Desse äro alle Machirs barn, Gileads faders. 24Efter Hezrons död i CalebEphrata lefde Hezron sina hustru Abia; hon födde honom Ashur, Thekoa fader. 25Jerahmeel, Hezrons förste son, hade barn; den förste Ram, Buna, Oren och Ozem, och Ahia. 26Och Jerahmeel hade ännu ena andra hustru, som het Atarah; hon är Onams moder. 27Rams barn, Jerahmeels första sons, äro: Maaz, Jamin och Eker. 28Men Onam hade barn: Sammai och Jada. Sammai barn äro: Nadab och Abisur. 29Men Abisurs hustru het Abihail; hon födde honom Ahban och Molid. 30Nadabs barn äro: Seled och Appaim; och Seled blef död barnlös. 31Appaims barn äro: Jisei. Jisei barn äro: Sesan. Sesans barn äro: Ahlai. 32Jada barn, Sammai broders, äro: Jether och Jonathan; men Jether blef död barnlös. 33Men Jonathans barn äro: Peleth och, Sasa. Det äro Jerahmeels barn. 34Men Sesan hade inga söner, utan döttrar. Och Sesan hade en Egyptisk tjenare, han het Jarha. 35Och Sesan gaf Jarha, sinom tjenare, sina dotter till hustru; hon födde honom Attai. 36Attai födde Nathan; Nathan födde Sabad. 37Sabad födde Ephlal; Ephlal födde Obed; 38Obed födde Jehu; Jehu födde Asaria; 39Asaria födde Helez; Helez födde Elasa; 40Elasa födde Sismai; Sismai födde Sallum; 41Sallum födde Jekamia; Jekamia födde Elisama. 42Calebs barn, Jerahmeels broders, äro: Mesa, hans förste son; han är Siphs fader, och Maresa barn, Hebrons faders. 43Hebrons barn äro: Korah, Thappuah, Rekem och Serna. 44Men Serna födde Raham, Jorkeams fader; Rekem födde Sammai. 45Sammai son het Maon; och Maon var Bethzurs fader. 46Men Epha, Calebs frilla, födde Haran, Moza och Gases. Haran födde Gases. 47Men Jahdai barn äro: Regem, Jotham, Gesan, Pelet, Epha och Saaph. 48Men Maacha, Calebs frilla, födde Seber och Thirhana; 49Och födde desslikes Saaph, Madmanna foder, och Seva, Machbena fader, och Gibea fader. Achsa var Calebs dotter. 50Desse voro Calebs barn, Hurs den förste sonens af Ephrata: Sobal, KiriathJearims fader, 51Salma, BethLehems fader, Hareph, BethGaders fader. 52Och Sobal, KiriathJearims fader, hade söner; han såg halfva Manuhoth. 53Men de slägter i KiriathJearim voro: de Jithriter, Puthiter, Sumathiter och Misraiter. Utaf dessom äro utkomne de Zorgathiter och Esthaoliter. 54Salma barn äro: BethLehem och de Netophathiter, kronorna till Joabs hus, och hälften af de Manathiter af den Zorgiten. 55Och de skrifvares släkter, som i Jabez bodde, äro: de Thirathiter, Simathiter, Suchathiter. Det äro de Kiniter, som komne äro af Hamath, BethRechabs fader.
Copyright information for SweKarlXII