1 Chronicles 3

1Desse äro Davids barn, som honom födde äro i Hebron: den förste, Ammon, af Ahinoam den Jisreelitiskone; den andre, Daniel, af Abigail den Carmelitiskone; 2Den tredje, Absalom, Maachas son, Thalmai dotters, Konungens i Gesur; den fjerde, Adonia, Haggiths son; 3Den femte, SephathJa, af Abital; den sjette, Jithream, af hans hustru Egla. 4Desse sex äro honom födde i Hebron; förty han regerade der i sju år och sex månader; men i Jerusalem regerade han i tre och tretio år. 5Och desse äro honom födde i Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan, Salomo, de fyra, af BathSua, Ammiels dotter; 6Dertill Jibehar, Elisama, Eliphelet, 7Noga, Nepheg, Japhia, 8Elisama, Eljada, Eliphelet, de nio. 9Desse äro alle Davids barn, förutan de som frillobarn voro. Och Thamar var deras syster. 10Salomos son var Rehabeam. Hansson var Abia. Hans son var Asa. Hans son var Josaphat. 11Hans son var Joram. Hans son var Ahasia. Hans son var Joas. 12Hans son var Amazia. Hans son var Asaria. Hans son var Jotham. 13Hans son var Ahas. Hans son var Hiskia. Hans son var Manasse. 14Hans son var Amon. Hans son var Josia. 15Men Josia söner voro: Den förste, Johanan; den andre, Jojakim; den tredje, Zedekia; den fjerde, Sallum. 16Men Jojakims barn voro: Jechonia. Hans son var Zedekia. 17Jechonia barn, den fången vardt, voro: Sealthiel, 18Malkiram, Phedaja, Seneazar, Jekamia, Hosama, Nedabia. 19Phedaja barn voro: Serubbabel och Simei. Serubbabels barn voro: Mesullam och Hanania, och deras syster Selomith; 20Dertill Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia, JusabHesed, de fem. 21Hanania barn voro: Pelatia och Jesaia. Hans son var Rephaja. Hans son var Arnan. Hans son var Obadja. Hans son var Sechania. 22Men Sechania barn voro: Semaja, Semaja barn voro: Hattus, Jigeal, Bariah, Nearia, Saphat, de sex. 23Nearia barn voro: Eljoenai, Hiskia, Asrikam, de tre. 24Eljoenai barn voro: Hodaja, Eljasib, Phelaja, Akkub, Johanan, Delaja, Anani, de sju.
Copyright information for SweKarlXII