1 Chronicles 6

1Levi barn voro: Gersom, Kehath och Merari. 2Kehaths barn voro: Amram, Jizear, Hebron och Ussiel. 3Amrams barn voro: Aaron, Mose och MirJam. Aarons barn voro: Nadab, Abihu, Eleazar och Ithamar. 4Eleazar födde Pinehas; Pinehas födde Abisua; 5Abisua födde Bukki; Bukki födde Ussi; 6Ussi födde Serahia; Serahia födde Merajoth; 7Merajoth födde Amaria; Amaria födde Ahitob; 8Ahitob födde Zadok; Zadok födde Ahimaaz; 9Ahimaaz födde Asaria; Asaria födde Johanan; 10Johanan födde Asaria, hvilken Prest var i husena, som Salomo byggde i Jerusalem. 11Asaria födde Amaria; Amaria födde Ahitob; 12Ahitob födde Zadok; Zadok födde Sallum; 13Sallum födde Hilkia; Hilkia födde Asaria; 14Asaria födde Seraja; Seraja födde Jozadak; 15Men Jozadak vardt med bortförd, då Herren lät bortföra Juda och Jerusalem fångna af NebucadNezar. 16Så äro nu Levi barn desse: Gersom, Kehath, Merari. 17Gersoms barn heta alltså: Libni och Simei. 18Kehaths barn heta: Amram, Jizear, Hebron och Ussiel. 19Merari barn heta: Maheli och Musi. Det äro de Leviters ätter efter deras fäder. 20Gersoms son var Libni; hans son var Jahath; hans son var Simma; 21Hans son var Joah; hans son var Iddo; hans son var Serah; hans son var Jeathrai. 22Men Kehaths son var Amminadab; hans son var Korah; hans son var As sir; 23Hans son var Elkana; hans son var Ebjasaph; hans son var Assir; 24Hans son var Tahath; hans son var Uriel; hans son var Ussia; hans son var Saul. 25Elkana barn voro: Amasai och Ahimoth. 26Hans son var Elkana; hans son var ElkanaSophai; hans son var Nahath; 27Hans son var Eliab; hans son var Jeroham; hans son var Elkana; 28Hans son var Samuel; hans förstfödde var Vasni och Abija. 29Merari son var Maheli; hans son var Libni; hans son var Simei; hans son var Ussa: 30Hans son var Simea; hans son var Haggija; hans son var Asaja. 31Desse äro de som David satte till att sjunga i Herrans hus, då arken hvilade; 32Och tjente för boningene och vittnesbördsens tabernakel med sjungande, allt intill Salomo byggde Herrans hus i Jerusalem; och stodo efter deras sätt i deras ämbete. 33Och desse äro de som stodo, och deras barn: Utaf Kehaths barnom var Heman sångaren, Joels son, Samuels sons, 34Elkana sons, Jerohams sons, Eliels sons, Thoahs sons, 35Zuphs sons, Elkana sons, Mahaths sons, Amasai sons, 36Elkana sons, Joels sons, Asaria sons, Zephania sons, 37Thahaths sons, Assirs sons, Ebjasaphs sons, Korahs sons; 38Jizears sons, Kehaths sons, Levi sons, Israels sons. 39Och hans broder Assaph stod på hans högra sido. Och Assaph var Berechia son, Simea sons, 40Michaels sons, Baaseja sons, Malchija sons, 41Ethni sons, Serahs sons, Adaja sons, 42Ethans sons, Simma sons, Simei sons, 43Jahaths sons, Gersoms sons, Levi sons. 44Men deras bröder, Merari barn, stodo på venstra sidone, nämliga Ethan, Kisi son, Abdi sons, Malluchs sons, 45Hasabia sons, Amazia sons, Hilkia sons, 46Amzi sons, Bani sons, Sam ers sons, 47Maheli sons, Musi sons, Merari sons, Levi sons. 48Men deras bröder, Leviterna, voro skickade till allehanda ämbete uti Guds hus boning. 49Men Aaron och hans söner voro i det ämbetet, som var, upptända på bränneoffrets altare, och på rökaltarena, och till alla sysslor uti det aldrahelgaste, och till att försona Israel, såsom Mose Guds tjenare budit hade. 50Aarons barn äro desse: Eleazar hans son; hans son var Pinehas; hans son var Abisua; 51Hans son var Bukki; hans son var Ussi; hans son var Serahia; 52Hans son var Merajoth; hans son var Amaria; hans son var Ahitob; 53Hans son var Zadok; hans son var Ahimaaz. 54Och detta är deras boning och säte uti deras gränsor, nämliga Aarons barnas af de Kehathiters ätt; ty lotten föll till dem. 55Och de gåfvo dem Hebron i Juda land, och dess förstäder allt omkring. 56Men stadsens mark och dess byar gåfvo de Caleb, Jephunne son. 57Så gåfvo de nu Aarons barnom de fristäder, Hebron och Libna, och dess förstäder, Jattir och Esthemoa, och dess förstäder; 58Hilen och dess förstäder, Debir och dess förstäder; 59Asan och dess förstäder, BethSemes och dess förstäder; 60Och af BenJamins släkte, Geba och dess förstäder, Alemeth och dess förstäder, Anathoth och dess förstäder; så att all städer i deras ätter voro tretton. 61Men dem androm Kehaths barnom deras ätter vordo, af den halfva Manasse slägte, genom lott gifne tio städer. 62Gersoms barnom i deras ätter vordo i Isaschars slägte, och af Assers slägte, och af Naphthali slägte, och af Manasse slägt i Basan, tretton städer gifne. 63Merari barnom i deras ätter vordo genom lott gifne, af Rubens slägte, och af Gads slägte, och af Sebulons slägte, tolf städer; 64Och Israels barn gåfvo också Leviterna städer, med deras förstäder; 65Nämliga genom lott, af Juda barns slägte, och af Simeons barnas slägte, och BenJamins barnas slägte, de städer, som de vid namn före sade. 66Men Kehaths barnas ätt kommo städer till, af Ephraims slägtes gränsor. 67Så gåfvo de nu de andra Kehaths barnas ätt de fristäder, Sechem på Ephraims berg och dess förstäder, Geser och dess förstäder, 68Jokmeam och dess förstäder, BethHoron och dess förstäder; 69Ajalon och dess förstäder, GathRimmon och dess förstäder; 70Dertill, af den halfva slägtene Manasse, Aner och dess förstäder, Bileam och dess förstäder. 71Men Gersoms barnom gåfvo de, af de halfva Manasse slägtes ätt, Golan i Basa och dess förstäder, Astaroth och dess förstäder; 72Af Isaschars slägte, Kades och dess förstäder, Daberath och dess förstäder; 73Ramoth och dess förstäder, Anem och dess förstäder; 74Af Assers slägte, Masal och dess förstäder, Abdon och dess förstäder; 75Hukok och dess förstäder, Rehob och dess förstäder; 76Af Naphthali slägte, Kedes i Galilea och dess förstäder, Hammon och dess förstäder, Kiriathaim och dess förstäder; 77Dem androm Merari barnom gåfvo de, af Sebulons slägte, Rimmono och dess förstäder, Thabor och dess förstäder; 78Och på hinsidon Jordan tvärsöfver Jericho österut vid Jordan: Af Ruben slägte, Bezer i öknene och dess förstäder Jahzah och dess förstäder, 79Kedemoth och dess förstäder, Mephaath och dess förstäder; 80Af Gads slägte, Ramoth i Gilead och dess förstäder, Mahanaim och dess förstäder, 81Hesbon och dess förstäder, Jaeser och dess förstäder.
Copyright information for SweKarlXII