1 Chronicles 7

1Isaschars barn voro: Thola, Phua, Jasub och Simrom, de fyra. 2Thola barn voro: Ussi, Rephaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam och Samuel, hufvud uti deras fäders hus af Thola, och väldige män i deras ätter, vid det talet i Davids tid tu och tjugu tusend och sexhundrad. 3Ussi barn voro: Jisraja. Jisraja barn voro: Michael, Obadja, Joel och Jissija, de fem; och voro alle höfvitsmän. 4Och med dem i deras ätter uti deras fäders hus voro väpnade härfolk till strid, sex och tretio tusend; ty de hade många hustrur och barn. 5Och deras bröder i alla Isaschars ätter, väldige män, voro sju och åttatio tusend, och vordo alle räknade. 6BenJamins barn voro: Bela, Becher och Jediael, de tre. 7Bela barn voro: Ezbon, Ussi, Ussiel, Jeremoth och Iri, de fem, höfvitsmän i fädernas hus, väldige män, och vordo räknade tu och tjugu tusend, och fyra och tretio. 8Bechers barn voro: Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremoth, Abia, Anathot och Alameth, de voro alle Bechers barn; 9Och vordo räknade i deras ätter efter höfvitsmännerna i deras fäders hus, väldige män, tjugutusend och tuhundrad. 10Jediaels barn voro: Bilhan. Bilhans barn voro: Jeus, BenJamin, Ehud, Chenaana, Sethan, Tharsis och Ahisahar. 11De voro alle Jediaels barn, fädernas höfvitsmän, väldige män, sjuttontusend tuhundrad, som i här utdrogo till att strida. 12Och Suppim och Huppim voro Irs barn; men Husim voro Achers barn. 13Naphthali barn voro: Jahziel, Guni, Jezer och Sallum af Bilha barn. 14Manasse barn äro desse: Esriel, hvilken hans frilla Aramia födde; men han födde Machir, Gileads fader. 15Och Machir gaf Huppim och Suppim hustrur, och hans syster het Maacha; hans andre son het Zelaphehad; och Zelaphehad hade döttrar. 16Och Maacha, Machirs hustru, födde en son, den kallade hon Peres: och hans broder het Seres; och hans söner voro: Ulam och Rakem. 17Men Ulams son var Bedan. Detta är Gileads barn, Machirs sons, Manasse sons. 18Och hans syster Molecheth födde Ishod, Abieser och Mahela. 19Och Semida hade dessa barnen: Ahjan, Sechem, Likhi och Aniam. 20Ephraims barn voro desse: Suthelah. Hans son var Bered; hans son var Thahath; hans son var Elada; hans son var Thahath; 21Hans son var Sabad; hans son var Suthelah, Eser och Elad. Och de män i Gath, infödde i landena, dråpo dem, derföre att de nederdragne voro till att taga bort deras boskap. 22Och deras fader Ephraim sörjde i långan tid, och hans bröder kommo till att hugsvala honom. 23Och han besof sina hustru; hon vardt hafvandes, och födde en son, och han kallade hans namn Beria, derföre att illa tillgick i hans hus. 24Hans dotter var Seera. Hon byggde nedra och öfra BethHoron och UssenSeera. 25Hans son var Repha; hans son var Reseph och Thelah; hans son var Thahan; 26Hans son var Laedan; hans son var Ammihud; hans son var Elisama; 27Hans son var Nun; hans son var Josua. 28Och deras ägor och boning var BethEl och dess döttrar, och österut af Naaran, och vesterut ifrå Geser och dess döttrar; Sechem och dess döttrar, allt intill Assa och dess döttrar; 29Och intill Manasse barn, BethSean och dess döttrar; Thaanach och dess döttrar; Megiddo och dess döttrar; Dor och dess döttrar. Deruti bodde Josephs barn, Israels sons. 30Assers barn voro desse: Jimna, Jisva, Jisvi, Beria, och Serah deras syster. 31Beria barn voro: Heber och Malchiel, det är Birsaviths fader. 32Heber födde Japhlet, Somer, Hotham, och Suah deras syster. 33Japhlets barn voro: Pasach, Bimhal och Asvath; desse voro Japhlets barn. 34Somers barn voro: Ahi, Rohgah, Jehubba och Aram. 35Och hans broders Helems barn voro: Sopha, Jimna, Seles och Amal. 36Sopha barn voro: Suah, Harnepher, Sual, Beri, Jimra, 37Bszer, Hod, Samma, Silsa, Jithran och Beera. 38Jethers barn voro: Jephunne, Phispah och Ara. 39Ulla barn voro: Arah, Haniel och Rizia. 40Desse voro alle Assers barn, höfvitsmän, i deras fäders hus utvalde, väldige män, och hufvud öfver Förstar, och vordo räknade i här till strids vid deras tal, sex och tjugu tusend män.
Copyright information for SweKarlXII