1 Chronicles 18

1Derefter slog David de Philisteer, och undertryckte dem, och tog Gath och dess döttrar utu de Philisteers hand. 2Slog han ock de Moabiter, så att de Moabiter vordo David underdånige, och förde honom skänker. 3Han slog ock HadarEser, Konungen i Zoba, uti Hamath, då han dit drog, till att uppresa sitt tecken vid den älfvena Phrath. 4Och David vann af honom tusende vagnar, sjutusend resenärar, och tjugutusend män till fots och David hasade alla vagnhästarna, och behöll hundrade vagnar qvara. 5Och de Syrer af Damasco kommo HadarEser, Konungenom i Zoba, till hjelp; men David slog de samma Syrer, tu och tjugu tusend män; 6Och lade folk till Damascon i Syrien, så att de Syrer vordo David underdånige, och förde honom skänker; ty Herren halp David, ehvart han for. 7Och David tog de gyldene sköldar, som HadarEsers tjenare hade, och förde dem till Jerusalem. 8Tog också David utu HadarEsers städer, Tibhath och Chun, ganska mycken koppar, af hvilkom Salomo kopparhafvet, och stoderna och kopparkärilen gjorde. 9Och då Thou, Konungen i Hamath, hörde, att David hade slagit alla HadarEsers magt, Konungens i Zoba; 10Sände han sin son Hadoram till Konung David, och lät helsa och välsigna honom, att han med HadarEser stridt, och honom slagit hade; ty Thou hade örlig med HadarEser. Och all gyldene, silfver, och kopparkärile, 11Dem helgade Konung David Herranom, med det silfver och guld, som han tagit hade ifrå Hedningarna, nämliga ifrå de Edomeer, Moabiter, Ammoniter, Philisteer och Amalekiter. 12Och Abisai, ZeruJa son, slog de Edomeer i saltdalenom, adertontusend; 13Och lade folk i Edomeen; så att alle Edomeer voro David underdånige; ty Herren halp David, ehvart han drog. 14Alltså regerade David öfver hela Israel, och höll rätt och rättvisa allo sino folke. 15Joab, ZeruJa son, var öfver hären; Jojaphat, Ahiluds son, var canceller. 16Zadok, Ahitobs son, och AbiMelech, AbJathars son, voro Prester; Sausa var skrifvare. 17Benaja, Jojada son, var öfver Crethi och Plethi; och de förste Davids söner voro Konungenom vid handen.
Copyright information for SweKarlXII