1 Chronicles 24

1Men Aarons barnas ordning var denna: Aarons barn voro Nadab, Abihu, Eleazar och Ithamar. 2Men Nadab och Abihu blefvo döde inför deras fader, och hade inga barn; och Eleazar och Ithamar vordo Prester. 3Och David skickade dem alltså, Zadok af Eleazars barn, och Ahimelech af Ithamars barn, efter deras tal och ämbete. 4Och vordo Eleazars barn flere funne till yppersta starka män än Ithamars barn. Och han skickade dem alltså; nämliga sexton utaf Eleazars barn, till öfverstar ibland deras fäders hus; och åtta af Ithamars barn ibland deras fäders hus. 5Och han skifte dem efter lott, derföre, att både af Eleazars och Ithamars barn voro öfverstar i helgedomenom, och öfverstar för Gud. 6Och skrifvaren Semaja, Nethaneels son, utaf Leviterna, beskref dem för Konungenom, och för öfverstarna, och för Zadok Prestenom, och för Ahimelech, AbJathars son, och för öfversta fäderna ibland Presterna och Leviterna; nämliga ett fadershus för Eleazar, och det andra för Ithamar. 7Och förste lotten föll uppå Jojarib, den andre uppå Jedaja; 8Den tredje på Harim, den fjerde på Seorim; 9Den femte på Malchija, den sjette på Mijamin; 10Den sjunde på Hakkoz, den åttonde på Abia; 11Den nionde på Jesua, den tionde på Sechania; 12Den ellofte på EljaSib, den tolfte på Jakim; 13Den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jesebeab; 14Den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer; 15Den sjuttonde på Hesir, den adertonde på Happizez; 16Den nittonde på Petahja, den tjugonde på Jeheskel; 17Den förste och tjugonde på Jachin, den andre och tjugonde på Gamul; 18Den tredje och tjugonde på Delaja, den fjerde och tjugonde på Mahasia. 19Detta är ordningen efter deras ämbeten, till att gå i Herrans hus efter deras sätt, under deras fader Aaron, såsom Herren Israels Gud dem budit hade. 20Men utaf de andra Levi barn, af Amrams barn var Subael. Af Subaels barn var Jehdeja. 21Af Rehabia barn var den förste Jissija. 22Men af de Jizeariter var Selomoth. Af Selomoths barn var Jahath. 23(Hebrons) barn voro: Jeria den förste, Amaria den andre, Jahasiel den tredje, Jekameam den fjerde. 24Ussiels barn voro: Micha. Utaf Micha barn var Samir. 25Micha broder var Jissija. Utaf Jissija barn var Zacharia. 26Merari barn voro: Maheli och Musi; hans son var Jaasia. 27Merari barn, af Jaasia, hans son, voro: Soham, Saccur och Ibri. 28Men Maheli hade Eleazar, och Eleazar hade inga söner. 29Af Kis: Kis barn voro: Jerahmeel. 30Musi barn voro: Maheli, Eder och Jerimoth. Detta äro de Leviters barn, i deras faders hus. 31Och man kastade också för dem lott, bredovid deras bröder Aarons barn, inför Konung David och Zadok, och Ahimelech, och inför de öfversta fäderna af Prestomen och Levitomen, dem minsta brodrenom så väl som dem öfversta af fäderna.
Copyright information for SweKarlXII