1 Chronicles 9

1Och hele Israel vardt räknad, och si, de äro uppskrifne i Israels och Juda Konungars bok, och nu bortförde till Babel för sina missgerningars skull; 2De som tillförene bodde på sina ägor och städer, nämliga Israel, Prester, Leviter och de Nethinim. 3Men i Jerusalem bodde någre af Juda barn, någre af BenJamins barn, någre af Ephraims och Manasse barn; 4Nämliga utaf Perez barn, Juda sons, var Athai, Ammihuds son, Omri sons, Imri sons, Bani sons; 5Men af Siloni, Asaja förste sonen, och hans andre söner. 6Af Serahs barn, Jeguel och deras bröder, sexhundrad och niotio. 7Af BenJamins barn, Sallu, Mesullams son, Hodavia sons, Hassenua sons, 8Och Jibneja, Jerohams son. Och Ela, Ussi son, Michri sons, och Mesullam, Sephatia son, Reguels sons, Jibneja sons; 9Dertill deras bröder uti deras ätter, niohundrad och sex och femtio. Alle desse männerna voro höfvitsmän för fäderna uti deras fäders hus. 10Af Presterna, Jedaja, Jojarib, Jachin; 11Och Asaria, Hilkia son, Mesullams sons, Zadoks sons, Merajoths sons, Ahitobs sons, en Förste i Guds hus; 12Och Adaja, Jerohams son, Pashurs sons, Malchia sons; och Masai, Adiels son, Jahsera sons, Mesullams sons, Mesillemiths sons, Immers sons; 13Dertill deras bröder höfvitsmän i deras fäders huse, tusende sjuhundrad och sextio starke män, till att beställa hvad ämbetet tillhörde i Guds hus. 14Men af Leviterna, af Merari barnom, Semaja, Hasubs son, Asrikams sons, Hasabia sons, 15Och Bakbakkar, den timbermannen, och Galal; och Matthania, Micha son, Sichri sons, Assaphs sons, 16Och Obadja, Semaja son, Galals sons, Jeduthuns sons, och Berechia, Asa son, Elkana sons, den som uti de Netophathiters byar bodde. 17Dörravaktarena voro: Sallum, Akkub, Talmon, Ahiman, med deras bröder; och Sallum, öfversten. 18Ty härtill hade vaktat för Konungsporten östantill Levi barn, i lägre, 19Sallum, Kore son, Ebiasaphs sons, Korans sons, och hans bröder utu hans faders hus, de Korhiter, vid ämbetets sysslo, att de vaktade vid tabernaklets dörrar, och deras fader i Herrans lägre, att de skulle vakta på ingången. 20Men Pinehas, Eleazars son, var Försten öfver dem, derföre att Herren hade tillförene varit med honom. 21Zacharia, Meselemia son, var väktare vid vittnesbördsens tabernakels dörr. 22Alle desse voro utvalde till väktare vid dörrarna, tuhundrad och tolf. De voro räknade i deras byar. Och David och Samuel Siaren stiktade dem genom deras tro; 23Att de och deras barn skulle taga vara på Herrans hus, nämliga på tabernaklets hus, att de det vakta skulle. 24De samme dörravaktare voro ställde på fyra sidor, östan, vestan, norr, söder. 25Men deras bröder voro i sina byar, så att de ju inkommo på sjunde dagen, till att alltid vara när dem. 26Förty Leviterna voro dessom fyra öfversta dörravaktaromen betrodde, och de voro öfver kistorna och skatten i Guds hus; 27Och blefvo de öfver nattena omkring Guds hus; ty dem hörde vakten till, att de skulle upplåta hvar morgon. 28Och somlige af dem voro öfver ämbetstygen; förty de båro dem tald ut och in. 29Och somlige af dem voro beställde öfver kärilen, och öfver all helig redskap; öfver semlomjöl, öfver vin, öfver oljo, öfver rökelse, öfver rökverk. 30Men Presternas barn gjorde somlige rökverk. 31Mattithia utaf Leviterna, dem första Sallums sone, den Korhitens, voro betrodda pannorna. 32Utaf de Kehathiter deras bröder, voro till att bereda skådobröden, så att de tillredde dem på hvar Sabbathsdag. 33Desse äro de sångare, höfvitsmän ibland Leviternas fäder, öfver kistorna skickade; förty dag och natt voro de der öfver i sysslomen. 34Desse äro höfvitsmän förfäderna ibland Leviterna uti deras ätter; och bodde i Jerusalem. 35I Gibeon bodde Jegiel, Gibeons fader; hans hustru het Maacha; 36Och hans förste son Abdon, Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 37Gedor, Ahio, Zacharia, Mikloth. 38Men Mikloth födde Simeam; de bodde också omkring deras bröder i Jerusalem, ibland sina bröder. 39Ner födde Kis. Kis födde Saul. Saul födde Jonathan, MalchiSua, AbiNadab, Esbaal. 40Jonathans son var Meribaal; Meribaal födde Micha. 41Micha barn voro: Pithon, Melech och Thahrea. 42Ahas födde Jaera. Jaera födde Alemeth, Asmaveth och Simri. Simri födde Moza. 43Moza födde Binea. Hans son var Rephaja, Hans son var Eleasa. Hans son var Azel. 44Azel hade sex söner; de heto: Asrikam, Bochru, Ismael, Searia, Obadja, Hanan. Desse äro Azels barn.
Copyright information for SweKarlXII