1 Corinthians 5

Boleri och all surdeg bannlyst.

1 Det går ett allmänneligit rykte, att boleri är ibland eder; och sådant boleri, der ock icke Hedningarne veta af säga, att en hafver sins faders hustru. 2Och I ären uppblåste, der I mycket heldre skullen hafva sörjt; på det att den sådant bedrifvit hafver, måtte utkastas ifrån eder. 3Men jag, såsom den med kroppen frånvarandes är, dock med andan närvarandes, hafver allaredo såsom närvarandes beslutit, 4I vårs Herras Jesu Christi Namn, uti edor församling, med minom anda, och samt med vårs Herras Jesu Christi kraft, 5Att den, som det så bedrifvit hafver, skall gifvas Satane i våld, till köttsens förderf; på det anden må salig blifva på Herrans Jesu dag. 6Edor berömmelse är icke god. Veten I icke, att litet surdeg försyrer hela degen? 7Renser fördenskull ut den gamla sur degen, att I mågen blifva en ny deg, såsom I ock ären osyrade; ty vi hafve ock ett Påskalamb, som är Christus, offrader för oss. 8Derföre låter oss hålla Påska, icke uti den gamla surdegen, och icke uti ondskones och arghetenes surdeg; utan uti renhetenes och sanningens osyrade deg. 9Jag hafver skrifvit eder till uti brefvena, att I intet skullen hafva skaffa med bolare. 10Det menar jag icke om denna verldenes bolare, eller om giriga, eller om röfvare, eller om afgudad. yrkare; annars måsten I rymma utu verlden 11Men nu hafver jag skrifvit eder, att I skolen intet haf va skälla med dem, nämliga om någor vore som kallas en broder, och är en bolare, en girig, en afgudadyrkare, en skändare, en drinkare, eller en röfvare; med sådana skolen I ock icke äta. 12Ty hvad kommer mig vid döma dem, som ute äro? Domen icke I dem, som inne äro? 13Men dem, som ute äro, dömer Gud; drifver ock sjelfve den ut ifrån eder, som onder är.
Copyright information for SweKarlXII