1 Corinthians 9

Lärares reglor. Åhörares pligt.

1 Är jag icke en Apostel? Är jag icke fri? Hafver jag icke sett vår Herra Jesum Christum? Ären icke I mitt verk i Herranom? 2Är jag icke androm en Apostel, så är jag åtminstone edar Apostel; ty inseglet till mitt Apostlaämbete ären I, uti Herranom. 3Dem som mig fråga, är detta mitt svar: 4Hafve vi icke magt till att äta och dricka? 5Hafve vi icke magt att omföra med oss en hustru, som en systor är, såsom de andre Apostlar och Herrans bröder, och Cephas? 6Eller hafver jag och Barnabas allena icke magt sammaledes göra? 7Ho tjenar till krig på sin egen sold någon tid? Ho planterar en vingärd, och icke äter af hans frukt? Eller ho vaktar en hjord, och äter icke af hjordsens mjölk? 8Månn jag tala sådant efter menniskosätt? Säger ock icke lagen detsamma? 9Ty uti Mose lag är skrifvet: Du skall icke binda munnen till på oxan, som tröskar. Månn Gudi vara omsorg om oxar? 10Säger han icke det allt för våra skull? Ty för våra skull är det skrifvet: Att den som plöjer, han skall plöja på en förhoppning, och den som tröskar, han skall tröska på en förhoppning, att han må af sitt hopp delaktig varda. 11Hafve vi nu fått eder det andeligit är; synes eder det mycket vara, att vi uppskäre edor lekamliga ting? 12Äro andre vordne delaktige i denna magten när eder; hvi icke mycket mer vi? Men vi hafve sådana magt icke brukat; utan vi lidom allahanda, att vi icke något hinder göra skole Christi Evangelio. 13Veten I icke, att de som offra, de hafva sina näring af offret; och de som sköta altaret, de varda ock altaret åtnjutande? 14Så hafver ock Herren skickat, att de, som förkunna Evangelium, skola ock hafva sina näring af Evangelio. 15Men jag hafver dess intet brukat. Jag skrifver ock icke fördenskull derom, att sa ske skall med mig; jag vore heldre död, än att någor skulle min berömmelse om intet göra. 16Ty att jag förkunnar Evangelium, deraf må jag icke berömma mig; ty jag måste det göra, och ve mig, om jag Evangelium icke förkunnar. 17Gör jag det gerna, så varder mig lönt; men gör jag det nödigt, så är mig dock det ämbetet befaldt. 18Hvad är då nu min lön? Nämliga att jag predikar Christi Evangelium, och gör det för intet; på det jag icke skall missbruka mina magt, som jag hafver uti Evangelio. 19Derföre, ändock jag är fri för hvar man, hafver jag likväl gjort mig till hvars mans tjenare, på det jag må vinna dess flera. 20Judomen är jag vorden såsom en Jude, på det jag skall vinna Judarna; dem som under lagen äro, är jag vorden lika som jag under lagen vore, på det jag skall vinna dem, som under lagen äro. 21Dem, som utan lag äro, är jag vorden lika som jag utan lag vore; ändock jag icke är utan Guds lag, utan är i Christi lag; på det jag dem vinna må, som utan lag äro. 22Dem svagom är jag svag vorden, på det jag vinna må de svaga; jag är hvarjom månne vorden allahanda, på det jag skall ju några saliga göra. 23Men sådant gör jag för Evangelii skull, på det jag skall varda dess delaktig. 24Veten icke I, att de som löpa på vädjobanan, alle löpa de; men en får lönen? Löper så, att I fån det. 25Ty hvar och en som kämpar, han hafver återhåll i all ting; de deruppå, att de skola få en förgängelig krono; men vi en oförgängelig. 26Men jag löper icke såsom till något ovisst; så kämpar jag icke, såsom den som hugger i vädret; 27Utan jag späker min lekamen, och under kuf var hon om; på det jag icke predikar androm, och varder sjelfver straffelig.
Copyright information for SweKarlXII