1 Kings 6

1Uti fjerde hundrade och åttationde årena, sedan Israels barn drogo utur Egypti land, i fjerde årena, sedan Salomo vardt rådandes öfver Israel, uti den månaden Sif, det är den andra månaden, vardt huset bygdt Herranom. 2Och huset, som Konung Salomo byggde Herranom, var sextio alnar långt, tjugu alnar bredt, och tretio alnar högt. 3Och byggde ett förhus för templet, tjugu alnar långt, efter husets bredd, och tio alnar bredt, frammanför huset; 4Och gjorde fenster på huset, de man upp och åter låta kunde. 5Och han byggde en omgång på väggene af huset allt omkring, så att han gick både omkring templet och choren, och gjorde hans yttra vägg omkring. 6Den nederste gången var fem alnar bred, och den medlersta sex alnar bred, och den tredje sju alnar bred; ty han lade bjelkar utan omkring huset, så att de icke skulle gå in i väggena på huset. 7Och då huset byggdes, vardt det bygdt af helom stenom, såsom de framförde voro; så att man intet hörde någon hammar, eller yxe, eller någon jernredskap. 8Och en dörr var på högra sidone midt på husena, så att man uppgick genom en vindsten upp i den medelgången; och ifrå medelgången upp till den tredje. 9Alltså byggde han huset, och fullkomnade det, och bedrog huset med ceder, både ofvan och på väggarna. 10Han byggde ock en gång ofvanpå hela huset omkring, fem alnar hög, och täckte huset med cedreträ. 11Och Herrans ord kom till Salomo, och sade: 12Det vare det hus, som du bygger; om du vandrar i min bud, och gör efter mina rätter, och håller all min bud, till att vandra deruti, så vill jag stadfästa min ord med dig, såsom jag dinom fader David sagt hafver; 13Och vill bo ibland Israels barn, och skall icke öfvergifva mitt folk Israel. 14Alltså byggde Salomo huset, och fullkomnade det; 15Och byggde väggarna af huset innantill på sidomen af ceder, ifrå husets golf allt upp till taket; och bedrog med trä innantill, och telde golfvet på huset med furobräder. 16Och han byggde bak i husena en cedervägg, tjugu alnar lång, ifrå golfvet allt inunder taket, och byggde derinne choren och det aldrahelgasta. 17Men templets hus utanför chorenom var fyratio alnar långt. 18Innantill var hela huset alltsamman af ceder, med svarfvade knappar och blomverk, så att man ingen sten såg. 19Men choren gjorde han innantill i husena, att man skulle derinne sätta Herrans förbunds ark. 20Och för chorenom, den tjugu alnar lång, tjugu alnar bred, och tjugu alnar hög, och med klart guld bedragen var, bedrog han altaret med ceder. 21Och Salomo bedrog huset innantill med klart guld, och satte gyldene bommar för choren, som han med guld bedragit hade; 22Så att hela huset alltsammans med guld bedraget var. Dertill bedrog han ock hela altaret för choren allt öfver med guld. 23I Han gjorde ock i chorenom två Cherubim, tio alnar höga, utaf olivoträ. 24Fem alnar höll hvar vingen af hvar Cherub, så att tio alnar voro ifrån andanom af den ena vingan, intill ändan på hans andra vinga. 25Alltså höll den andre Cherub ock tio alnar; och var lika mått och lika rum åt båda Cherubim; 26Så att hvar Cherub var tio alnar hög. 27Och han satte de Cherubim innan i huset; och Cherubim räckte ut vingarna, så att ensderas vinge kom intill denna väggena; och dens andras Cherubs vinge kom intill den andra väggena; med midt i huset kom den enes vinge intill den andras. 28Och han bedrog de Cherubim med guld. 29Och på alla husets väggar allt omkring lät han göra snidverk med utskorna Cherubim, palmar och blomverk, innan och utan. 30Och bedrog han golfvet af huset med gyldene skifvor, innan och utan. 31Och i chorens ingång gjorde han två dörrar af olivoträ, med femhörnad dörrträ; 32Och lät göra snidverk deruppå af Cherubim, palmar och blomverk, och öfverdrog dem med gyldene skifvor. 33Alltså gjorde han ock i templets ingång fyrahörnad dörrträ af olivoträ; 34Och två dörrar af furoträ, så att hvar dörren var i två delar, som tillhopahängde på deras hängsler. 35Och han gjorde deruppå snidverk af Cherubim, palmar och blomverk, och öfverdrog dem med guld, allt såsom det befaldt var. 36Och han byggde desslikes en gård derinne af tre radar huggen sten, och af en rad höflad ceder. 37Uti fjerde årena i den månaden Sif vardt grundvalen lagd till Herrans hus. 38Och i ellofte årena i den månaden Bul, det är den åttonde månaden, vardt huset redo, som det vara skulle, så att de byggde der i sju år uppå.
Copyright information for SweKarlXII