1 Samuel 31

1Så stridde nu de Philisteer emot Israel, och Israels män flydde för de Philisteer, och föllo slagne på det berget Gilboa. 2Och de Philisteer föllo hardt in på Saul och hans söner, och slogo Jonathan, och AbiNadab, och MalchiSua, Sauls söner. 3Och striden vardt hård emot Saul, och skyttorna drabbade på honom med bågarna; och han vardt illa sår af skyttorna. 4Då sade Saul till sin vapnedragare: Drag ditt svärd ut, och sting mig igenom dermed, att desse oomskorne icke komma, och stinga mig igenom, och drifva gabberi med mig. Men hans vapnedragare ville icke; ty han fruktade sig storliga. Så tog Saul svärdet, och föll deruppå. 5Då nu hans vapnedragare såg, att Saul var död, föll han ock på sitt svärd, och blef död med honom. 6Så blef Saul död, och tre hans söner, och hans vapnedragare, och alle hans män tillhopa på den dagen. 7Då nu Israels män, som voro på hinsidon vid dalen, och på hinsidon Jordan, sågo, att Israels män voro flydde, och att Saul och hans söner voro döde, öfvergåfvo de städerna, och flydde sammaledes. Så kommo de Philisteer, och bodde deruti. 8Den andra dagen kommo de Philisteer till att afkläda de slagna; och funno Saul och hans tre söner liggande på berget Gilboa; 9Och höggo honom hans hufvud af, och drogo af honom hans vapen, och sände i de Philisteers land allt omkring, till att förkunna det i deras gudars husom, och ibland folket; 10Och lade hans harnesk i Astaroths hus; men hans kropp hängde de upp på muren i Bethsan. 11Då de i Jabes och Gilead hörde, hvad de Philisteer hade gjort Saul, 12Reste sig upp alle de som striddogse män voro, och gingo den hela nattena, och togo Sauls och hans söners kroppar ned af muren i Bethsan, och förde dem till Jabes, och brände dem der upp; 13Och togo deras ben, och begrofvo dem under ett trä i Jabes; och fastade i sju dagar.
Copyright information for SweKarlXII