1 Thessalonians 1

Tackas. Ståndaktighet berömd.

1 Paulus, och Silvanus, och Timotheus: Den församling i Thessalonica, uti Gud Fader, och HERranom JEsu Christo: Nåd ware med eder, och frid af Gudi, wårom Fader, och HERranom JEsu Christo. 2Wi tackom Gudi alltid för eder alla, och hafwom eder i åminnelse i wåra böner, utan återwändo: 3Tänkande på edart werk i trone, och på edart arbete i kärleken, och på edart tålamod i hoppet, hwilket är wår HERre, JEsus Christus, för Gudi och wårom Fader. 4Ty, käre bröder, af Gudi älskade, wi wete, huru I ären utwalde; 5At wårt Ewangelium hafwer warit när eder, icke allenast med ordom, utan både i kraft, och i den Helga Anda, och i fulla wisshet, såsom I weten, hurudane wi worom när eder, för edra skull. 6Och I ären wordne wåre efterföljare, och HERrans; och hafwen anammat ordet ibland mång bedröfwelse, med den Helga Andas fröjd: 7Så at I ären wordne en efterdömelse allom trognom uti Macedonia och Achaja. 8Ty af eder är HERrans ord utgånget, icke allenast i Macedonia, och Achaja; utan ock i all rum är edor tro, som I hafwen til Gud, utkommen; så at oss är icke behof at säga något. 9Ty de sjelfwe förkunna om eder, hurudana ingång wi hadom til eder; och huru I omwände worden til Gud ifrån afgudarna, til at tjena den lefwande och sanna Gud; 10Och til at wänta hans Son af himmelen, hwilken han upwäckt hafwer ifrå de döda, JEsum, den oss frälsar ifrå den tilkommande wrede.
Copyright information for SweKarlXII