1 Thessalonians 5

Domedagen. Beredelse dertil.

1 Men om tider och stunder, käre bröder, är icke behof at skrifwa eder. 2Ty I weten wäl, at HERrans dag skall komma såsom en tjuf om nattene. 3Derföre, när de warda sägande: Det är frid, och all ting utan fara, då skall dem hasteligit förderf öfwerkomma; lika som födslopinan qwinnone påkommer, som hafwandes är, och de skola icke kunna undfly. 4Men I, käre bröder, ären icke uti mörkret, at den dagen, såsom en tjuf, skall få eder fatt. 5Alle I ären ljusens barn, och dagsens barn; wi hörom icke nattene til, icke heller mörkret. 6Så låter oss nu icke sofwa, såsom de andre; utan låter oss waka och nyktre wara; 7Ty de som sofwa, de sofwa om nattene, och de som druckne äro, de äro druckne om nattene. 8Men wi, som dagen tilhöre, skole nyktre wara, iklädde trones och kärlekens kräfweto, och salighetenes hopp för en hjelm. 9Ty Gud hafwer icke satt oss til wrede, utan at äga salighet, genom wår HERra JEsum Christum; 10Den för oss död är; på det, ehwad wi wake eller sofwe, skole wi lefwa samt med honom. 11Derföre förmaner eder inbördes; och upbygger hwar den andra, såsom I ock gören. 12Men wi bedje eder, käre bröder, at I kännen dem som arbeta ibland eder, och stå eder före i HERranom, och förmana eder: 13Håller dem dess kärare, för deras werks skull, och warer fridsamme med dem. 14Men wi bedje eder, käre bröder, förmaner de osediga, tröster de klenmodiga, hjelper de swaga, warer långmodige wid hwar man. 15Ser til, at ingen wedergäller någrom ondt för ondt; utan alltid farer efter det goda inbördes, och med hwar man. 16warer alltid glade. 17Bedjen utan återwändo. 18warer tacksamme i all ting; ty det är Guds wilje om eder, genom JEsum Christum. 19Utsläcker icke Andan. 20Förakter icke Prophetier. 21Men pröfwer all ting, och behåller det godt är. 22Flyr allt det som ondt synes. 23Men sjelfwer fridsens Gud helge eder öfwer allt, at edar hele ande, och själ, och kropp, måtte wara behållen utan straff, i wårs HERras JEsu Christi tilkommelse. 24Han är trofast, som eder kallat hafwer; den det ock wäl fullbordar. 25Käre bröder, beder för oss. 26Helser alla bröderna uti en helig kyss. 27Jag beswär eder wid HERran, at I denna Epistelen läsa låten för alla heliga bröderna. 28Wårs HERras JEsu Christi nåd ware med eder. Amen. Til de Thessalonicer den förra, skrifwen af Athen.
Copyright information for SweKarlXII