1 Thessalonians 5

Domedagen. Beredelse dertil.

Men om tider och stunder, käre bröder, är icke behof at skrifwa eder. Ty I weten wäl, at HERrans dag skall komma såsom en tjuf om nattene. Derföre, när de warda sägande: Det är frid, och all ting utan fara, då skall dem hasteligit förderf öfwerkomma; lika som födslopinan qwinnone påkommer, som hafwandes är, och de skola icke kunna undfly. Men I, käre bröder, ären icke uti mörkret, at den dagen, såsom en tjuf, skall få eder fatt. Alle I ären ljusens barn, och dagsens barn; wi hörom icke nattene til, icke heller mörkret. Så låter oss nu icke sofwa, såsom de andre; utan låter oss waka och nyktre wara; Ty de som sofwa, de sofwa om nattene, och de som druckne äro, de äro druckne om nattene. Men wi, som dagen tilhöre, skole nyktre wara, iklädde trones och kärlekens kräfweto, och salighetenes hopp för en hjelm. Ty Gud hafwer icke satt oss til wrede, utan at äga salighet, genom wår HERra JEsum Christum; 10 Den för oss död är; på det, ehwad wi wake eller sofwe, skole wi lefwa samt med honom. 11 Derföre förmaner eder inbördes; och upbygger hwar den andra, såsom I ock gören. 12 Men wi bedje eder, käre bröder, at I kännen dem som arbeta ibland eder, och stå eder före i HERranom, och förmana eder: 13 Håller dem dess kärare, för deras werks skull, och warer fridsamme med dem. 14 Men wi bedje eder, käre bröder, förmaner de osediga, tröster de klenmodiga, hjelper de swaga, warer långmodige wid hwar man. 15 Ser til, at ingen wedergäller någrom ondt för ondt; utan alltid farer efter det goda inbördes, och med hwar man. 16 warer alltid glade. 17 Bedjen utan återwändo. 18 warer tacksamme i all ting; ty det är Guds wilje om eder, genom JEsum Christum. 19 Utsläcker icke Andan. 20 Förakter icke Prophetier. 21 Men pröfwer all ting, och behåller det godt är. 22 Flyr allt det som ondt synes. 23 Men sjelfwer fridsens Gud helge eder öfwer allt, at edar hele ande, och själ, och kropp, måtte wara behållen utan straff, i wårs HERras JEsu Christi tilkommelse. 24 Han är trofast, som eder kallat hafwer; den det ock wäl fullbordar. 25 Käre bröder, beder för oss. 26 Helser alla bröderna uti en helig kyss. 27 Jag beswär eder wid HERran, at I denna Epistelen läsa låten för alla heliga bröderna. 28 Wårs HERras JEsu Christi nåd ware med eder. Amen. Til de Thessalonicer den förra, skrifwen af Athen.
Copyright information for SweKarlXII