1 Timothy 5

Rätt förmaning. Enkor. Prester.

1 Den gamla skall du icke hårdeliga straffa; utan förmana såsom en fader; de unga såsom bröder; 2De gamla qvinnor såsom mödrar; de unga såsom systrar, med all kyskhet. 3Hedra enkorna, de der rätta enkor äro. 4Om någon enka hafver barn, eller barnabarn, sådana skola först lära väl regera sitt eget hus, och göra såsom föräldrarna dem gjort hafva; ty det är väl gjordt, och Gudi tacknämligit. 5Men det är en rätt enka, som ensam är, den sitt hopp sätter till Gud, och blifver alltid i böner och åkallan, natt och dag; 6Men den som lefver i vällust, hon är lefvandes död. 7Sådant bjud, att de äro ostraffeliga. 8Hvar nu någor sina, besynnerliga sitt husfolk, icke försörjer, den hafver försakat trona, och är argare än en Hedninge. 9Lät inga enko utväljas yngre än sextio år, den som hafver varit ens mans hustru; 10Och vittnesbörd hafver om goda gerningar; om hon hafver uppfödt barn; om hon hafver herbergat; om hon hafver tvagit de heligas fötter; om hon hafver hulpit de bedröfvada; om hon i alla goda gerningar hafver idkelig varit. 11Men de unga enkor låt fara; ty när de begynna kättjas emot Christum, så vilja de gifta sig; 12Och hafva sin dom, att de den första tron brutit hafva. 13Dertillmed äro de fåfänga, och lära löpa omkring i husen; ja, icke allenast fåfänga, utan ock sqvallerfulla, och förvetna, och tala det som icke borde. 14Så vill jag nu; att de unga enkor gifta sig, föda barn, stå hus före, intet tillfälle gifva motståndarenom till att tala illa. 15Ty några hafva allaredo vändt tillbaka efter Satanam. 16Hvar nu någor trogen man eller qvinna hafver enkor, han försörje dem, och läte icke församlingen förtungas, att det må dem tillräcka, som rätta enkor äro. 17De Prester, som väl förestå, skall man hälla vara dubbel heder värda; mest de, som arbeta i ordet och lärdomen. 18Ty Skriften säger: Du skall icke binda munnen till på oxan som tröskar; och: En arbetare är sin lön värd. 19Tillstäd ingen klagomål emot en Prest, utan med tu eller tre vittne. 20De som synda, straffa för allom, att andre skola ock frukta. 21Jag betygar för Gudi, och Herranom Jesu Christo, och för de utkorada Änglar, att du håller detta, utan egen godtycko, och gör intet efter väld. 22Lägg icke hastigt händerna på någon, och gör dig icke heller delaktig i annars mans synder; håll dig sjelfvan kysk. 23Drick icke länger vatten, utan bruka något fögo vin, för din magas skull, och att du ofta sjuk äst. 24Somliga menniskors synder äro uppenbara, att man dem tillförene döma kan; men somliga varda sedan uppenbara. 25Sammalunda äro ock somliga goda gerningar uppenbara; och de andra blifva ock intet fördolda.
Copyright information for SweKarlXII