1 Timothy 1

Fablers, lagens, Evangelii art.

1 Paulus, Jesu Christ i Apostel, efter Guds vår Frälsares och Herrans Jesu Christi befallning, den vårt hopp är, 2Timotheo, minom rättsinniga son i trone: Nåd, barmhertighet, frid af Gudi varom Fader, och af Jesu Christo varom Herra. 3Såsom jag bad dig, att du skulle blifva qvar i Epheso, då jag for in i Macedonien, sa gör ock; att du må bjuda somligom, att de ingen annan lärdom efterfölja; 4Och ingen akt gifva på fabler och slägtregister, de ingen ända hafva, och åstadkomma spörsmål, mer än förbättring till Gud, i trone. 5Ty hufvudsumman af budet är kärleken af ett rent hjerta, och af ett godt samvete, och af en oskrymtad tro; 6Ifrå hvilken somlige hafva farit ville, och äro omvände till onyttigt sqvaller; 7Och vilja vara mästare i Skriften, och förstå icke hvad de säga, eller hvad de hålla. 8Vi vete väl att lagen är god, då man henne rätteliga brukar. 9Vetandes, att dem rättfärdiga är ingen lag satt; utan orättfärdigom, och olydigom, ogudaktigom, och syndarom, oheligom, och oandeligom, fadermördarom och modermördarom, mandräparom, 10Bolarom, drängaskändarom,menniskotjufvom, ljugarom, menedarom; och hvad annat sådant är, det en helsosam lärdom emot faller; 11Efter dens saliga Guds härliga Evangelium, hvilket mig betrodt är. 12Och jag tackar varom Herra Christ o Jesu, som mig hafver gjort mägtig, och räknat mig trogen, och satt i det ämbetet; 13Jag, som tillförene var en försmädare, och en förföljare, och en våldsverkare; men mig är barmhertighet vederfaren; ty jag hafver det gjort ovetandes, i otro. 14Men vårs Herras nåd hafver dess mer öfverflödat, genom trona och kärleken, i Christo Jesu. 15Det är ett fast ord, och i alla måtto väl värdt att man det anammar, att Christus Jesus är kommen i verldena, till att frälsa syndare; ibland hvilka jag är den förnämligaste. 16Men mig är vederfaren barmhertighet, på det Jesus Christus skulle på mig förnämligast bevisa alla långmodighet, dem till efterdöme, som på honom tro skulle till evinnerligit lif. 17Men Gudi, den eviga Konungenom, oförgängligom, osynligom, allena visom, vare pris och ära, i alla evighet. Amen. 18Detta budet befaller jag dig, min son Timothee, efter de förra Prophetier om dig, att du brukar dig deruti som en god krigsman; 19Hafvandes trona, och godt sam vet; hvilket somlige hafva bortdrifvit, och äro skeppsbrutne vordne i trone; 20Af hvilkom är Hymeneus, och Alexander, hvilka jag Satane antvardat hafver; på det de skulle lära icke mer försmäda.
Copyright information for SweKarlXII