1 Timothy 2

Bed för alla. Guds vilja. Qvinnoprydnad.

1 Så förmanar jag nu, att man för all ting hafver böner, åkallan, förböner och tacksägelser, för alla menniskor; 2För Konungar, och för alla Öfverhet; på det vi måge lefva uti ett roligit och stilla lefverne, i all Gudaktighet och ärlighet. 3Ty sådant är godt och tacknämligit för Gudi, varom Frälsare; 4Som vill att alla menniskor skola frälste varda, och till sanningenes kunskap komma. 5Ty det är en Gud, och en Medlare emellan Gud och menniskor, nämliga den menniskan Christus Jesus; 6Hvilken sig sjelf gifvit hafver för alla till återlösen, att sådant skulle i sin tid predikadt varda. 7Der jag ock uti skickad är en Predikare och Apostel; jag säger sanningen i Christo, och ljuger icke, Hedningarnas lärare i trone och sanningene. 8Så vill jag nu, att männerna bedja i all rum, och upplyfta heliga händer, utan vrede och tvekan; 9Sammalunda ock. att qvinnorna pryda sig i höfveligom klädebonad, med blygaktighet och kyskhet; icke med flätadt hår, eller guld, eller perlor, eller kostelig klädnad; 10Utan, såsom de qvinnor höfves som gudaktighet bevisa, med goda gerningar. 11En qvinna läte lära sig i stillhet, med all underdånighet. 12Men qvinnone städer jag icke, att hon andra lärer; och icke heller råder öfver mannen, utan vare i stillhet. 13Ty Adam vardt först skapad, och sedan Eva; 14Och Adam vardt icke bedragen; utan qvinnan vardt bedragen, och kom öfverträdelsen åstad. 15Men hon varder likväl salig, genom barnsbörden, om hon blifver i trone, och kärlekenom, och i helgelse, med kyskhet.
Copyright information for SweKarlXII