1 Timothy 6

Trälar. Ordaträtor. Girighet. Trones kamp.

1 Trälarna, som under ok äro, skola hålla sina herrar alla äro värda; på det Guds Namn och lärdom icke skall försmädd varda. 2Men de som hafva trogna herrar, de skola icke förakta dem, fördenskull de äro bröder; utan vara dess mer tjenstaktige, att de trogne, och älskade, och delaktige uti välgerningene äro. Sådant lär, och förmana. 3Ho der annars lärer, och icke blifver vid vars Herras Jesu Christi helsosamma ord. och vid den lärdom som är om Gudaktigheten; 4Han är förmörkrad, och vet intet, utan är sjuk i spörsmål och ordaträtor, af hvilkom födes afund, kif, försmädelse, onda misstankar, 5Onyttiga disputeringar emellan de menniskor, som i sitt sinne förderfvade äro, i trä hvilka sanningen är borttagen, de der mena att gudaktigheten är en vinning. Drag dig ifrå sådana. 6Men vara gudelig, och låta sig nöja, är vinning nog. 7Ty vi hafve intet fört in i verldena; derföre är det klart, att vi icke heller kunne något föra härut; 8Utan då vi hafve födo och kläder, så låtom oss dermed nöja. 9Men de som vilja rike varda, falla uti frestelse, och i snaro, och i mång dåraktig och skadelig begärelse, de der sänka menniskorna uti förderf och fördömelse. 10Ty girighet är en rot till allt ondt; till hvilka somlige hafva haft lust, och äro deri med ville farne ifrå trone, och hafva gjort sig sjelfva mycken bedröfvelse. 11Men du, Guds menniska, fly sådant; far efter rättfärdigheten, Gudaktigheten, tron, kärleken, tålamod, saktmod. 12Kämpa en god trones kamp; fatta evinnerligit lif, till hvilket du ock kallad äst, och bekant hafver en god bekännelse för mång vittne. 13Jag bjuder dig för Gudi, som all ting gör lefvande; och för Christo Jesu, som under Pontio Pilato betygat hafver en god bekännelse; 14Att du håller budet obesmittadt, ostraffelig, intill vårs Herras Jesu Christi uppenbarelse; 15Hvilka oss bete skall i sin tid den salige och allena väldige Konungen öfver alla Konungar, och Herren öfver alla herrar. 16Den der allena hafver odödelighet; den der bor uti ett ljus der ingen tillkomma kan; den ingen menniska sett hafver, icke heller se kan; honom vare ära och evigt rike. Amen. 17Bjud dem som rike äro i denna verld, att de icke äro storsinte, icke heller sätta sitt hopp på de ovissa rikedomar; utan på lefvande Gud, hvilken oss all ting rikeliga gifver till att nyttja; 18Att de göra väl, och rike varda på goda gerningar, gerna gifva, äro oförtrutne; 19Sammansamka sig sjelfvom en god grund framdeles, att de måga fatta evinnerligit lif. 20O Timothee, förvara det dig betrodt är; och fly oandelig och onyttig ord och trätor, som gå af falskeliga berömd konst; 21Hvilka somlige föregifva, och fara ville om trona. Nåd vare med dig. Amen. Sänd af Laodicea, hvilken är hufvudstaden i Phrygia Pacatiana,
Copyright information for SweKarlXII