2 Chronicles 8

1Och efter tjugu år, i hvilkom Salomo Herrans hus, och sitt hus byggde; 2Byggde han ock de städer, som Hyram gaf Salomo, och lät Israels barn bo deruti. 3Och Salomo drog till HamathZoba, och gjorde det fast; 4Och byggde Thadmor i öknene, och alla kornstäder, som han byggde i Hamath. 5Han byggde ock öfra och nedra BethHoron, hvilka faste städer voro med murar, portar och bommar; 6Desslikes Baalath, och alla kornstäder som Salomo hade, och alla vagnsstäder, och resenärars städer, och allt det Salomo lyste att bygga, både i Jerusalem och på Libanon, och i allo hans väldes lande. 7Allt det folk, som qvart blifvet var, af de Hetheer, Amoreer, Phereseer, Heveer och Jebuseer, som icke voro af Israels barn; 8Och deras barn, som de efter sig left hade i landena, hvilka Israels barn icke förlagt hade, gjorde Salomo skattpligtiga, allt intill denna dag. 9Men af Israels barn gjorde Salomo inga trälar, till sitt arbete; utan de voro krigsmän, och öfver hans riddare, och öfver hans vagnar och resenärar. 10Och de öfverste Konung Salomos befallningsmän voro tuhundrad och femtio, som öfver folket rådde. 11Och Pharaos dotter lät Salomo hemta af Davids stad, uti det hus, som han för henne byggt hade; ty han sade: Min hustru skall icke bo uti Davids Israels konungs huse; förty det är helgadt, efter Herrans ark der inkommen är. 12Sedan offrade Salomo Herranom bränneoffer på Herrans altare, som han byggt hade för förhuset; 13Till att offra hvart på sin dag, efter Mose bud; på Sabbather, nymånader, och på bestämda tider, tre resor om året; nämliga på osyrade bröds högtidene, på veckohögtidene, och på löfhyddohögtidene. 14Och han satte Presterna i deras skifte till deras ämbete, såsom David hans fader det lagat hade; och Leviterna på deras vakt till att lofva och tjena för Presterna, hvar sin dag; och de dörravaktare i deras skifte, hvar vid sina dörr; ty så hade David den Guds mannen befallt. 15Och man vek icke ifrå Konungens bud, om Presterna och Leviterna, i någrahanda ärende och håfvor. 16Alltså vardt redo hvad Salomo för händer haft hade, ifrå den dag, då Herrans hus grundadt vardt, intilldess han fullkomnade det; så att Herrans hus allt redo vardt. 17Så drog Salomo till EzionGeber, och till Eloth, vid hafsstrandena i Edoms land. 18Och Hyram sände honom skepp med sina tjenare, som sjöfarne voro; och de foro med Salomos tjenare till Ophir, och hemtade dädan fyrahundrad och femtio centener guld, och förde till Konung Salomo.
Copyright information for SweKarlXII