2 Corinthians 1

Pauli lidande, tröst, tålamod, sannfärdighet.

1 Paulus, Jesu Christi Apostel, genom Guds vilja, och brödren Timotheus, den Guds församling som är i Corintho, samt med all helgon, som äro uti hela Achajen: 2Nåd vare med eder, och frid af Gudi, varom Fader, och Herranom Jesu Christo. 3Välsignad vare Gud och vårs Herras Jesu Christi Fader, barmhertighetenes Fader, och all hugsvalelses Gud; 4Som oss hugsvalar i all vår bedröfvelse, att vi ock hugsvala kunne dem, som i allahanda bedröfvelse äro, med den hugsvalelse, der Gud oss med hugsvalar. 5Ty såsom Christi lidande är mycket kommet öfver oss, så kommer ock mycken hugsvalelse öfver oss genom Christum. 6Men hvad vi hafve bedröfvelse eller hugsvalelse, så sker det eder till godo. Är det bedröfvelse, så sker det eder till hugsvalelse och salighet; hvilken salighet är kraftig, om I liden tåleliga, i den måtton som vi lide; är det hugsvalelse, så sker det ock eder till hugsvalelse och salighet; är ock värt hopp stadigt för eder; 7Efter vi vete, att såsom I ären delaktige i lidandet, så värden I ock delaktige i hugsvalelsen. 8Ty vi vilje icke fördölja eder, käre bröder, vår bedröfvelse, som oss vederfaren är uti Asien; ty vi vore förtungade öfver måtton, och öfver magten, så att vi ock tviflade om lifvet; 9Och satte oss så före, att vi skulle visserligen dö; det skedde fördenskull, att vi ingen tröst skola sätta på oss sjelfva, utan på Gud, som uppväcker de döda; 10Hvilken oss af slik död friat hafver, och ännu dageliga friar; och hoppoms på honom, att han skall oss ännu härefter fria, 11Genom edra böners hjelp för oss; på det af många personer må ske mycken tack för oss, för den gåfvo som oss gifven är. 12Ty vår berömmelse är detta, nämliga värt sam vets vittnesbörd, att vi uti enfaldighet och Guds renhet, icke uti köttslig vishet, utan i Guds nåd, hafve vandrat på verldene; men aldramest när eder. 13Ty vi skrifve eder intet annat, än det I läsen, och tillförene veten. Mig hoppas, att I skolen ock så befinna (oss) allt intill ändan; 14Såsom I hafven oss endels befunnit; ty vi äro edor berömmelse, såsom ock I ären vår berömmelse, på Herrans Jesu dag. 15Och på den förtröstning ville jag kommit till eder tillförene, att jag matte eder dubbelt vara till vilja; 16Och genom eder fordenskap färdas till Macedonien, och ifrå Macedonien komma till eder igen, och af eder fordras till Judeen. 17Då jag detta så tänkte, månde jag det göra af någon lössinnighet? Eller månn min anslag vara köttslig? Nej; utan när mig är ja ja; och nej är nej. 18Men Gud är trofast, att vårt ord till eder är icke vordet ja och nej. 19Ty Guds Son Jesus Christus, som ibland eder är predikad af oss, nämliga af mig, och Silvano, och Timotheo, hafver icke varit ja och nej, utan det var ja i honom. 20Ty all Guds tillsägelse äro Ja i honom, och äro Amen i honom, Gudi till äro genom oss. 21Men Gud är den oss stadfäster, samt med eder, i Christo och hafver smort oss; 22Och förseglat oss, och gifvit uti vår hjerta Andans pant. 23Jag kallar Gud till vittne på min själ, det jag icke ännu kom till Corinthum, det är skedt fördenskull att jag skonade eder. 24Icke att vi äro herrar öfver eder på trones vägna; utan vi äre hjelpare till edor glädje; ty I stån i trone.
Copyright information for SweKarlXII