2 Corinthians 3

Pauli prisbref. Evangelii och lagsens ämbete.

1 Skole vi då åter begynna prisa oss sjelfva? Eller behöfve vi, såsom någre andre, prisbref till eder, eller ock prisbref ifrån eder? 2I ären vårt bref, beskrifvet uti vår hjertan, hvilket kändt och läset varder af alla menniskor; 3Efter I bevisen, att I ären Christi bref, beredt genom vår tjenst, och skrifvet icke med bläck, utan med lefvandes Guds Anda; icke i taflor af sten, utan i hjertans t anor af kött. 4Men en sådan tröst hafve vi till Gud, genom Christum; 5Icke att vi beqvämlige äro af oss sjelfvom något tänka, såsom af oss sjelfvom; men äre vi till något beqvämlige, så är det af Gudi; 6Hvilken ock oss beqvämliga gjort hafver till att föra dess Nya Testamentsena ämbete; icke bokstafsens, utan Andans; ty bokstafven dödar, men Anden gör lefvande. 7Hade nu det ämbetet klarhet, som genom bokstafven dödar, och i stenar utgrafvet är, så att Israels barn icke kunde se på Mose ansigte, för hans ansigtes klarhets skull, den dock återvänder; 8Hvi skulle icke mycket mer det ämbetet, som Andan gifver, hafva klarhet? 9Ty om det ämbete, som fördömelse predikar, hafver klarhet; mycket mer går det ämbete öfver i klarhet, som rättfärdighet predikar. 10Och dertillmed, det som förklaradt vardt, var dock i denna måtton lika som intet förklaradt, emot denna öfversvinneliga klarheten. 11Ty hade det klarhet, som återvänder, mycket mer hafver det klarhet, som varaktigt är. 12Efter vi nu sådant hopp hafve, äre vi mycket dristige; 13Och göre icke såsom Moses, den ett täckelse hängde för sitt ansigte, så att Israels barn icke kunde se uppå dess ända, som återvänder; 14Utan deras sinnen äro förstockade; ty allt intill denna dag blifver samma täckelse oborttaget öfver gamla Testamentet, när de läsat, hvilket i Christo återvänder. 15Men intill denna dag, då Moses läsen varder, hänger täckelset för deras hjerta. 16Men om de omvände sig till Herran, så vorde täckelset borttaget. 17Ty Herren är en Ande; der nu Herrans Ande är, der är frihet. 18Men nu skåde vi alle, såsom uti en spegel, Herrans klarhet med upptäckt ansigte; och vi varde förklarade uti samma beläte, ifrå den ena klarhetene till den andra, såsom af Herrans Anda.
Copyright information for SweKarlXII