2 Corinthians 8

Almosors nytta, art. Titi beröm.

1 Jag gör eder kunnigt, käre bröder, om den Guds nåd, som gifven är uti de församlingar som äro i Macedonien. 2Ty deras glädje är osägelig, då de genom mycken bedröfvelse bepröfvade vordo; och ändock de ganska fattige voro, hafva de likväl rikeliga gifvit i all enfaldighet. 3Ty de voro välviljoge efter allo sine magt, och öfver sina magt; det betygar jag: 4Bedjandes oss med mycken förmaning, att vi anamma ville välgerningen, och tjenstenes delaktighet som skickad var till helgonen. 5Och icke som vi hade hoppats; utan de gåfvo sig sjelfva först Herranom, och sedan oss, genom Guds vilja; 6Att vi måstom förmana Titum, att såsom han hade tillförene begynt, så skulle han ock nu fullfölja sådana godviljoghet när eder. 7Men såsom I uti all stycke rike ären i tro, och i ordom, och i förstånd, och i all flit, och i edar kärlek till oss, så flyr det så, att I ock i denna edor undsättning rike ären. 8Icke så, att jag bjuder eder något; utan efter andre så vinnlägga sig, försöker jag ock edar kärlek, om hän sannskyldig är. 9Ty I veten Herrans Jesu Christi godviljoghet, att ändock han var rik, vardt han likväl fattig för edra skull, på det I genom hans fattigdom skullen rike varda. 10Mitt råd gifver jag häruti; ty det är eder nyttigt, efter I för ett år sedan haden begynt icke allenast göra, utan jemväl vilja. 11Fullföljer nu med gerningene, såsom I begynten; att, såsom viljen var redebogen, så fullföljer ock af det I förmågen. 12Ty då viljen är först god, så är han tacknämlig, efter den del han hafver, och icke efter det han icke hafver. 13Icke sker detta i den mening, att andre skola hafva nog, och I trång, utan att det skall gå lika till: 14Att edar rikedom tjenar deras fattigdom i denna (dyra) tid, och deras rikedom hjelper edra fattigdom, på det lika tillgå skall; 15Såsom skrifvet är: Den der mycket samlade, han hade intet öfverlöpse; och den der litet samlade, honom fattades intet. 16Men Gudi vare tack, som sådana flit gifvit hafver uti Titi hjerta till eder. 17Ty han tog den förmaning på sig; ja, sannerliga, han var så flitig, att han tog sig före sjelfviljandes fara till eder. 18Men vi hafve sändt med honom en broder, den pris hafver i Evangelio, i alla församlingar. 19Och icke det allenast; utan han är ock skickad af församlingarna, till att vara vår följeslagare till denna undsättning, som beställes af oss, Herranom till äro, och edar goda vilja till pris; 20Och förvarar, att oss ingen straffa kan för denna rika undsättnings skull, som af oss beställd varder; 21Och ser derpå, att det redeliga tillgår, icke allenast för Herranom, utan ock för menniskom. 22Och hafve vi sändt med honom vår broder, den vi ofta bepröfvat hafve i mång stycke, att han flitig är, och nu mycket mer flitig; och förse vi oss storliga till eder; 23Ehvad det är för Titi skull, hvilken min stallbroder och medhjelpare är när eder, eller för våra bröders skull, som äro församlingarnas Apostlar, och Christi ära. 24Låter nu skina någon bevisning till edar kärlek, och vår berömmelse af eder, nå dem; ja ock uppenbarliga för församlingarna.
Copyright information for SweKarlXII