2 Samuel 23

1Dessa äro de sista Davids ord; David, Isai son, sade: Den mannen sadet, som för en Jacobs Guds smord uppsätter är, och en lustig Israels diktare. 2Herrans Ande hafver talat genom mig, och hans ord är skedt genom mina tungo. 3Israels Gud hafver talat till mig; Israels tröst hafver mig tillsagt, den der råder öfver menniskorna, den rättvise rådanden i Guds fruktan; 4Såsom ljuset är om morgonen, då solen uppgår bittida, utan moln; och af skenet efter regn växer gräs upp af jordene. 5Ty ingen ting är för Gudi såsom mitt hus; ty han hafver gjort ett evigt förbund med mig, i alla måtto visst och fast; ty det är all min salighet, och all lust, att intet så växa skall. 6Men den ogudaktige Belial skall varda alldeles utrotad såsom törne, så att man intet behåller deraf. 7Och om någor antastar dem, skola de med jern och spets platt förderfva dem; och man skall uppbränna dem med eld i deras rum. 8Desse äro namnen af Davids hjeltar: Jasabeam, Hachmoni son, den ypperste ibland tre; hvilken upphof sin spets, och slog ihjäl åttahundrad i ena reso. 9Näst honom var Eleazar, Dodi son, Ahohi sons, ibland de tre hjeltar med David, då de förhädde de Philisteer, och voro der församlade till strid, och Israels män drogo upp. 10Då stod han, och slog de Philisteer, tilldess hans hand dofnade, trött af svärdena. Och Herren gaf en stor salighet på den tiden, så att folket vände om igen efter honom till att röfva. 11Efter honom var Samma, Age son, den Hararitens. Då de Philisteer församlade sig i en rota, och der var en åker full med linse, och folket flydde för de Philisteer; 12Då trädde han midt uppå den åkren, och undsatte honom, och slog de Philisteer; och Herren gaf en stor salighet. 13Och desse tre ypperste ibland tretio kommo neder i andene, till David uti kulona Adullam; och de Philisteers rote låg i Rephaims dal. 14Men David var på den tiden på borgene; och de Philisteers folk låg i BethLehem. 15Och David vardt lysten och sade: Ho vill hemta mig dricka af det vatten i BethLehems brunn, under portenom? 16Då föllo de tre hjeltar in uti de Philisteers lägre, och hemtade vatten utu brunnenom i BethLehem, under porten, och båro till David; men han ville intet dricka det, utan utgöt det Herranom; 17Och sade: Det låte Herren vara långt ifrå mig, att jag detta göra skulle; är det icke de mäns blod, som sitt lif vågade, och gingo dit? Och han ville icke drickat. Det gjorde nu de tre hjeltar. 18Abisai, Joabs broder, ZeruJa son, var ock en ypperst ibland tre. Han hof sin spets upp, och slog trehundrad, och var också prisad ibland tre; 19Och den härligaste ibland tre och var deras öfverste; men han kom icke intill de tre. 20Och Benaja, Jojada son, IsHails sons af storom gerningom, af Kabzeel, han slog tu de Moabiters lejon, och gick ned, och slog ett lejon i brunnenom i snötiden; 21Och slog desslikes en grufvelig Egyptisk man; den hade en spets i sine hand; men han gick neder till honom med en staf, och tog den Egyptien spetsen utu handene, och slog honom ihjäl med sin egen spets. 22Detta gjorde Benaja, Jojada son, och var beprisad ibland de tre hjeltar; 23Och härligare än de tretio; men han kom icke till de tre. Och David gjorde honom till sitt hemliga Råd. 24Asahel, Joabs broder, är ibland de tretio; Elhanan, Dodo son, i BethLehem; 25Samma den Haroditen; Elika den Haroditen; 26Helez den Palthiten; Ira, Ikkes son, den Thekoitens; 27Abieser den Annethothiten; Mebunnai den Husathiten; 28Zalmon den Achothiten; Maharai den Netophathiten; 29Heleb, Baena son, den Netophathiten; Itthai, Ribai son, af Gibea BenJamins barnas; 30Benaja, den Pirgathoniten; Hiddai, af de bäcker Gaas; 31AbiAlbon den Arbathiten; Asmaveth den Barhumiten; 32Eliaheba den Saalboniten, Jasens och Jonathans barn; 33Samma den Harariten; Ahiam, Sarars son, dens Araritens; 34Eliphelet, Ahasbai son, Maachathi sons; Eliam, Achitophels son, dens Gilonitens; 35Hezrai den Carmeliten; Paarai den Arbiten; 36Jigeal, Nathans son, af Zoba; Bani den Gaditen; 37Zelek den Ammoniten; Naharai den Beerothiten, Joabs vapnedragare, ZeruJa sons; 38Ira den Jithriten; Gareb den Jithriten; 39Uria den Hetheen. De äro alle tillhopa sju och tretio.
Copyright information for SweKarlXII