2 Samuel 8

1Och det begaf sig derefter, att David slog de Philisteer, och förnedrade dem, och tog träldomsbetslet utu de Philisteers hand. 2Han slog ock de Moabiter så till jordena, att han två delar drap, och en del lät lefvandes blifva. Alltså vordo de Moabiter David underdånige, så att de förde skänker till honom. 3David slog ock HadadEser, Rehobs son, Konungen i Zoba, då han drog ut till att hemta sin magt igen, vid den älfven Phrath. 4Och David fångade af dem tusende och sjuhundrad resenärar, och tjugutusend fotfolk; och hasade alla vagnhästar, och behöll qvar hundrade vagnar. 5Så kommo de Syrer af Damascon, till att hjelpa HadadEser, Konungen i Zoba; och David slog de Syrer, tu och tjugu tusend män; 6Och lade folk till Damascon i Syria. Alltså vardt Syria David underdånig, så att de förde skänker till honom; ty Herren halp David, ehvart han drog. 7Och David tog de gyldene sköldar, som HadadEsers tjenare tillhört hade, och förde dem till Jerusalem. 8Men ifrå Bethah, och Berothai, HadadEsers städer, tog Konung David ganska mycken koppar. 9Då Thoi, Konungen i Hemath, hörde att David hade slagit alla HadadEsers magt, 10Sände han Joram sin son till David, till att helsa honom vänliga, och välsigna honom, att han hade stridt med HadadEser, och slagit honom; ty Thoi hade örlig med HadadEser, och han hade med sig silfver, och gyldene, och koppartyg; 11Hvilka Konung David ock helgade Herranom, samt med det silfver och guld, som han helgade af allom Hedningom, dem han under sig tvingade, 12Af Syria, af Moab, af Ammons barn, af de Philisteer, af Amalek, af HadadEsers rof, Rehobs sons, Konungens i Zoba. 13Och gjorde David sig ett namn, då han igenkom och slog de Syrer i saltdalenom, adertontusend. 14Och han lade folk i hela Edomea; och hela Edom var David undergifven; ty Herren halp David, ehvart han drog. 15Alltså vardt David Konung öfver hela Israel; och han skaffade rätt och rättviso allo folkena. 16Joab, ZeruJa son, var öfver hären; men Josaphat, Ahiluds son, var canceller. 17Zadok, Ahitobs son, och Ahimelech, AbJathars son, voro Prester; Seraja var skrifvare; 18Benaja, Jojada son, var öfver Crethi och Plethi; och Davids söner voro Prester.
Copyright information for SweKarlXII