2 Samuel 5

1Och alla Israels slägter kommo till David i Hebron, och sade: Si, vi äre af ditt ben och ditt kött. 2Dertill ock tillförene, när Saul var Konung öfver oss, förde du Israel ut och in; så hafver nu Herren sagt dig: Du skall vakta mitt folk Israel, och skall vara en höfvitsmän öfver Israel. 3Och alle äldste i Israel kommo till Konungen i Hebron; och Konung David gjorde med dem ett förbund i Hebron för Herranom; och de smorde David till Konung öfver Israel. 4Tretio åra gammal var David, då han Konung vardt, och regerade i fyratio år. 5I Hebron regerade han i sju är och sex månader, öfver Juda; men i Jerusalem regerade han i tre och tretio är, öfver hela Israel och Juda. 6Och Konungen drog bort med sina män till Jerusalem, emot de Jebuseer, som bodde der i landena. Men de sade till David: Du skall icke komma härin, utan blinde och halte skola drifva dig af. Och deras mening var, att David skulle icke komma derin. 7Men David vann borgena Zion; det är Davids stad. 8Då sade David på den dagen: Den som slår de Jebuseer, och kommer upp till takrännorna; de halta och blinda, hvilka Davids själ hatar. Deraf säger man: Låt ingen blindan eller haltan komma i huset. 9Så bodde då David på borgene, och kallade henne Davids stad; och David byggde omkring, ifrå Millo och innanföre. 10Och David gick, och förkofrade sig; och Herren Gud Zebaoth var med honom. 11Och Hiram, Konungen i Tyro, sände båd till David, och cederträ till väggar, och timbermän och stenhuggare, att de skulle bygga David ett hus. 12Och David förmärkte, att Herren hade stadfäst honom för en Konung öfver Israel, och upphöjt hans rike för sitt folk Israels skull. 13Och David tog ännu flera hustrur och frillor i Jerusalem, sedan han var kommen ifrå Hebron; och honom vordo ännu flere söner och döttrar födde. 14Och detta är deras namn, som honom födde voro i Jerusalem: Sammua, Sobab, Nathan, Salomo, 15Jibehar, Elisua, Nepheg, Japhia, 16Elisama, Eljada, Eliphalet. 17Och då de Philisteer hörde, att man hade smort David till Konung öfver Israel, drogo de alle upp till att söka David. Då David det förnam, drog han neder till en borg. 18Men de Philisteer kommo, och lade sig neder i den dalenom Rephaim. 19Och David frågade Herran, och sade: Skall jag draga upp emot de Philisteer, och vill du gifva dem i mina hand? Herren sade till David: Drag ditupp; jag vill gifva de Philisteer i dina hand. 20Och David kom till BaalPerazim, och slog dem der, och sade: Herren hafver förskingrat mina fiendar för mig ifrå, hvarannan, såsom vattnen förskingras. Deraf kallar man det samma rummet BaalPerazim. 21Och de läto der deras afgudar; men David och hans män togo dem bort. 22Men de Philisteer drogo åter upp, och lade sig neder i Rephaims dal. 23Och David frågade Herran. Han sade: Du skall icke draga ditupp; utan kom bakuppå dem, så att du kommer uppå dem in mot päronaträn. 24Och när du får höra, att det ruskar öfverst uppe i skatarna af päronaträn, så var vid ett friskt mod; ty Herren är då utgången för dig, till att slå de Philisteers här. 25David gjorde som Herren honom budit hade, och slog de Philisteer, ifrå Geba allt intilldess man kommer till Gaser.
Copyright information for SweKarlXII