2 Thessalonians 2

Antichristus. Gud utkorar, helgar, styrker.

Men wi bedje eder, käre bröder, för wårs HERras JESu Christi tilkommelse, och för wåra församlings skull i honom: At I icke snarliga låten beweka eder ifrån edart sinne; icke heller förskräcka, hwarken genom anda, eller genom ord, eller genom bref, lika som det sändt wore af oss, såsom Christi dag för handen wore. Låter ingen förföra eder i någon måtto; ty han kommer icke, utan tilförene sker affall, och uppenbar warder syndenes menniska, förtappelsens barn. Hwilken är en motståndare, och uphäfwer sig öfwer allt det Gud eller Gudstjenst kallas; så at han sätter sig i Guds tempel, såsom en Gud, och gifwer sig före som han wore Gud. Minnens I icke, at jag sade eder detta, då jag ännu war när eder? Och hwad ännu hindrar, weten I; at han skall warda upenbar i sin tid. Ty han werkar allaredo ondskona hemliga; allenast den der nu hindrar, han måste komma af wägen. Och så warder då den Onde upenbar, hwilken HERren skall dräpa med sins muns Anda; och skall göra en ända med honom, genom sin tilkommelses upenbarelse; Hwilkens tilkommelse sker efter Satans werkan, med alla lögnaktiga krafter, och tekn, och under: 10 Och med all förförelse til orättfärdighet, ibland dem som förtappade warda; derföre, at de icke anammade kärleken til sanningena, at de måtte salige wordet. 11 Fördenskull skall Gud sända dem kraftig willfarelse, så at de skola tro lögnene: 12 På det de skola alle dömde warda, som icke hafva trott sanningene, utan hafva lust til orättfärdigheten. 13 Men wi skole alltid tacka Gudi för eder, käre bröder, älskade af HERranom, at Gud hafver eder utwalt til salighet af begynnelsen, genom Andans helgelse, och i sanningenes tro. 14 I hwilko han eder kallat hafver genom vårt Evangelium, til wårs HERras JESu Christi härliga egendom. 15 Så står nu, käre bröder, och håller eder wid de stadgar, som I lärt hafwen, ehwad det är skedt af wårt ord eller bref. 16 Men sjelfwer wår HERre, JESus Christus, och Gud och wår Fader, den oss älskat hafwer, och gifwit en ewig tröst, och et godt hopp genom nådena: 17 Han hugswale edor hjerta, och styrke eder uti all lärdom, och goda gerningar.
Copyright information for SweKarlXII