2 Thessalonians 3

Bed för ordets framgång, Fly oskick.

Yttermera, kära bröder, beder för oss, at HERrans ord må hafwa framgång, och prisadt warda, såsom ock när eder. Och at wi mågom friade warda ifrå wanartiga och arga menniskor; ty tron är icke hwars mans. Men HERren är trofast, den eder styrka skall, och bewara för det onda. Men wi förse oss til eder i HERranom, at I gören, och görande warden, hwad wi eder budit hafwe: Men HERren styre edart hjerta til Guds kärlek, och til Christi tålamod. Och bjudom wi eder, käre bröder, i wårs HERras JESu Christi Namn, at I dragen eder ifrå hwar och en broder som oskickeliga wandrar, och icke efter den stadga, som han hafwer fått af oss. Ty I weten sjelfwe, huru I skolen oss efterfölja: För den skull wi hadom oss icke oskickeliga ibland eder: Icke heller tagit brödet til gäfwes af någrom; utan med arbete och mödo, natt och dag, hafwe wi brukat oss, på det wi ingen af eder skulle wara til tunga. Icke derföre, at wi dess icke magt hadom; utan at wi skulle gifwa oss sjelfwa eder til efterdömelse, at efterfölja oss. 10 Och då wi worom när eder, böde wi eder sådant, at ho der icke wille arbeta, han skulle icke heller äta. 11 Ty wi höre, at somlige ibland eder umgås oskickeliga, och arbeta intet, utan drifwa fåfängo. 12 Men dem som sådana äro, bjude wi och förmane, genom wår HERra JESum Christum, at de arbeta med stilhet, och äta sitt eget bröd. 13 Men I, käre bröder, förtröttens icke göra det godt är. 14 Om nu någor icke wille lyda wårt ord, honom tekner up i et bref, och hafwer ingen umgängelse med honom, på det han skall blygas. 15 Dock håller honom icke såsom en owän; utan förmaner honom såsom en broder. 16 Men sjelfwer fridsens HERre gifwe eder frid alltid, i allahanda måtto. HERren ware med eder allom. 17 Hälsning med mine Pauli hand, hwilket är tecknet i all bref. Så skrifwer jag: 18 Wårs HERras JESu Christi nåd ware med eder allom. Amen. Sänd af Athen.
Copyright information for SweKarlXII