2 Thessalonians 1

Tackas, tröstas, bedes.

1 Paulus, och Silvanus, och Timotheus; den församling i Thessalonica, i Gudi, wårom Fader, och HERranom JESu Christo. 2Nåd ware med eder, och frid af Gudi wårom Fader, och HERranom JESu Christo. 3Wi skole tacka Gudi alltid för eder, käre bröder, såsom tilbörligit är; ty edor tro förökas storliga, och allas edra kärlek öfwerflödar inbördes: 4Så at wi sjelfwe beröme oss i Guds församlingar, af edart tålamod och tro, uti alla edra förföljelser och bedröfwelser, som I liden: 5Såsom et bewis til Guds rättwisa dom; på det I mågen warda wärdige til Guds rike, för hwilket I ock liden. 6Efter det är rättwist för Gudi gifwa dem bedröfwelse igen, som eder bedröfwa; 7Men eder, som bedröfwens, rolighet med oss; då HERren JESus upenbar warder af himmelen, samt med sine krafts Änglar. 8Och med eldslåga, til at hämnas öfwer dem som icke känna Gud, och öfwer dem som icke lydige äro wårs HERras JESu Christi Evangelio: 9Hwilke pino lida skola, det ewiga förderfwet, af HERrans ansikte, och af hans härliga magt; 10Då han skall komma, til at förklaras i sin helgon, och underlig warda i allom dem som tro; ty wårt wittnesbörd til eder om den dagen hafwen I trott. 11Och fördenskull bedje wi ock alltid för eder, at wår Gud wille göra eder wärdiga til denna kallelsen, och upfylla allt godhetenes upsåt, och trones werk i kraftene: 12På det wårs HERras JESu Christi Namn må prisadt warda på eder, och I på honom, efter wår Guds och HERrans JESu Christi nåd.
Copyright information for SweKarlXII