2 Thessalonians 2

Antichristus. Gud utkorar, helgar, styrker.

1 Men wi bedje eder, käre bröder, för wårs HERras JESu Christi tilkommelse, och för wåra församlings skull i honom: 2At I icke snarliga låten beweka eder ifrån edart sinne; icke heller förskräcka, hwarken genom anda, eller genom ord, eller genom bref, lika som det sändt wore af oss, såsom Christi dag för handen wore. 3Låter ingen förföra eder i någon måtto; ty han kommer icke, utan tilförene sker affall, och uppenbar warder syndenes menniska, förtappelsens barn. 4Hwilken är en motståndare, och uphäfwer sig öfwer allt det Gud eller Gudstjenst kallas; så at han sätter sig i Guds tempel, såsom en Gud, och gifwer sig före som han wore Gud. 5Minnens I icke, at jag sade eder detta, då jag ännu war när eder? 6Och hwad ännu hindrar, weten I; at han skall warda upenbar i sin tid. 7Ty han werkar allaredo ondskona hemliga; allenast den der nu hindrar, han måste komma af wägen. 8Och så warder då den Onde upenbar, hwilken HERren skall dräpa med sins muns Anda; och skall göra en ända med honom, genom sin tilkommelses upenbarelse; 9Hwilkens tilkommelse sker efter Satans werkan, med alla lögnaktiga krafter, och tekn, och under: 10Och med all förförelse til orättfärdighet, ibland dem som förtappade warda; derföre, at de icke anammade kärleken til sanningena, at de måtte salige wordet. 11Fördenskull skall Gud sända dem kraftig willfarelse, så at de skola tro lögnene: 12På det de skola alle dömde warda, som icke hafva trott sanningene, utan hafva lust til orättfärdigheten. 13Men wi skole alltid tacka Gudi för eder, käre bröder, älskade af HERranom, at Gud hafver eder utwalt til salighet af begynnelsen, genom Andans helgelse, och i sanningenes tro. 14I hwilko han eder kallat hafver genom vårt Evangelium, til wårs HERras JESu Christi härliga egendom. 15Så står nu, käre bröder, och håller eder wid de stadgar, som I lärt hafwen, ehwad det är skedt af wårt ord eller bref. 16Men sjelfwer wår HERre, JESus Christus, och Gud och wår Fader, den oss älskat hafwer, och gifwit en ewig tröst, och et godt hopp genom nådena: 17Han hugswale edor hjerta, och styrke eder uti all lärdom, och goda gerningar.
Copyright information for SweKarlXII