2 Thessalonians 3

Bed för ordets framgång, Fly oskick.

1 Yttermera, kära bröder, beder för oss, at HERrans ord må hafwa framgång, och prisadt warda, såsom ock när eder. 2Och at wi mågom friade warda ifrå wanartiga och arga menniskor; ty tron är icke hwars mans. 3Men HERren är trofast, den eder styrka skall, och bewara för det onda. 4Men wi förse oss til eder i HERranom, at I gören, och görande warden, hwad wi eder budit hafwe: 5Men HERren styre edart hjerta til Guds kärlek, och til Christi tålamod. 6Och bjudom wi eder, käre bröder, i wårs HERras JESu Christi Namn, at I dragen eder ifrå hwar och en broder som oskickeliga wandrar, och icke efter den stadga, som han hafwer fått af oss. 7Ty I weten sjelfwe, huru I skolen oss efterfölja: För den skull wi hadom oss icke oskickeliga ibland eder: 8Icke heller tagit brödet til gäfwes af någrom; utan med arbete och mödo, natt och dag, hafwe wi brukat oss, på det wi ingen af eder skulle wara til tunga. 9Icke derföre, at wi dess icke magt hadom; utan at wi skulle gifwa oss sjelfwa eder til efterdömelse, at efterfölja oss. 10Och då wi worom när eder, böde wi eder sådant, at ho der icke wille arbeta, han skulle icke heller äta. 11Ty wi höre, at somlige ibland eder umgås oskickeliga, och arbeta intet, utan drifwa fåfängo. 12Men dem som sådana äro, bjude wi och förmane, genom wår HERra JESum Christum, at de arbeta med stilhet, och äta sitt eget bröd. 13Men I, käre bröder, förtröttens icke göra det godt är. 14Om nu någor icke wille lyda wårt ord, honom tekner up i et bref, och hafwer ingen umgängelse med honom, på det han skall blygas. 15Dock håller honom icke såsom en owän; utan förmaner honom såsom en broder. 16Men sjelfwer fridsens HERre gifwe eder frid alltid, i allahanda måtto. HERren ware med eder allom. 17Hälsning med mine Pauli hand, hwilket är tecknet i all bref. Så skrifwer jag: 18Wårs HERras JESu Christi nåd ware med eder allom. Amen. Sänd af Athen.
Copyright information for SweKarlXII