2 Timothy 2

Lid, varna, trösta, tro.

1 Så stärk dig nu, min son, genom nådena, som är i Christo Jesu. 2Och livad du af mig hört hafver, genom mång vittne, det befalla trogna menniskor, som ock dugelige äro att lära andra. 3Lid och umgäll, såsom en god Jesu Christi stridsman. 4Ingen stridsman befattar sig med näringshandel; på det han skall täckas honom, som honom till en stridsman upptagit hafver. 5Hvar ock nu någor kämpar, han krönes icke, utan han redeliga kämpar. 6Åkermannen, som åkren brukar, honom bör först få af fruktene. 7Märk hvad jag säger; men Herren skall gifva dig i all ting förstånd. 8Tänk på Jesum Christum, som är uppstånden ifrå de döda, af Davids säd, efter mitt Evangelium; 9Uti hvilket jag bedröfvelse lider, intill bojor, såsom en ogerningsman; men Guds ord är icke bundet. 10Derföre lider jag det allt, för de utkoradas skull, att de skola ock få salighet i Christo Jesu, med eviga härlighet. 11Det är ju ett fast ord: Dö vi med, så skole vi lefva med; 12Lide vi, så skole vi med regnera; om vi försake honom, så försakar ock han oss. 13Tro vi honom icke, så blifver han dock trofast; han kan icke neka sig sjelf. 14Sådant förmana, och betyga för Herranom, att de icke träta om ord till ingen nytto, utan till att afvända dem som på höra. 15Vinnlägg dig att bevisa dig Gudi en bepröfvad och ostraffelig arbetare, som rätt delar sanningenes ord. 16Men oandelig och onyttig ord kasta bort; ty det hjelper mycket till ogudaktighet; 17Och deras tal fräter omkring sig, såsom kräfvetan; ibland hvilka är Hymeneus och Philetus; 18De der om sanningen felat hafva, sägande uppståndelsen redan skedd vara; och hafva förvändt somliga menniskors tro. 19Men den fäste Guds grund blifver ståndandes, och hafver detta insegel: Herren känner sina; och hvar och en som åkallar Christi Namn, gånge ifrå orättfärdighetene. 20Men uti ett stort hus äro icke allenast gyldene och silffat, utan jemväl träfat och lerfat; och somlig till heder, och somlig till vanheder. 21Hvar nu någor renar sig ifrå sådant folk, han varder ett helgadt fat till heder, husherranom brukeligit, beredt till ull t godt verk. 22Fly ungdomsens lustar; men far efter rättfärdigheten, tron, kärleken, frid med allom dem, som af rent hjerta åkalla Herran. 23Men förkasta dåraktig och öfverdådig spörsmål, vetandes att de föda träto af sig. 24Men Herrans tjenare skall icke vara trätosam, utan ljuflig vid hvar man, läraktig, den de onda lida kan; 25Och med saktmodighet straffa dem som emotstå; om Gud en gång vill gifva dem bättring, till att förstå sanningen; 26Och besinna sig ifrå djefvulens snaro, af hvilkom de fångne äro efter hans vilja.
Copyright information for SweKarlXII