Acts 20

Paulus lärer i Grekland; uppväcker Eutychum; kallar Presterna ifrån Epheso.

1 Då nu upploppet vardt stilladt, kallade Paulus Lärjungarna till sig, och helsade dem, och for sina färde, till att draga in uti Macedonien. 2Och när han hade vandrat genom de landsändar, och förmanat dem med mycket tal, kom han in i Grekeland; 3Och han blef der i tre månader. Och efter Judarna hade satt försåt för honom, när han skulle fara in i Syrien, fick han för råd att vända om igen genom Macedonien. 4Och följde honom allt intill Asien Sopater af Bereen; och af Thessalonica Aristarchus, och Secundus, och Gajus af Derbe, och Timotheus; och af Asien Tychicus, och Trophimus. 5Desse foro framföre, och bidde oss i Troade. 6Men vi seglade af Philippis, efter Påskadagarna, och kommom till dem i Troade innan fem dagar; och töfvade der i sju dagar. 7På en Sabbath, då Lärjungarna kommo tillsammans, till att bryta brödet, hade Paulus ett tal för dem, efter han ville annan dagen färdas; och fördröjde han talet intill midnatt. 8Och mång ljus voro upptänd i salen, der de församlade voro. 9Så satt der en yngling uti ett fenster, benämnd Eutychus, och var förtyngd af svär sömn; och vid Paulus länge talade, tog sömnen honom så svärliga, att han föll ned af tredje bottnen, och vardt upptagen döder. 10Då steg Paulus ned, och lade sig på honom, och tog omkring honom, och sade: Varer icke bedröfvade; ty själen är ännu uti honom. 11Sedan gick han upp igen, och bröt brödet, och åt; och talade sedan länge med dem, tilldess det dagades; och så färdades han. 12Och hade de den ynglingen fram lefvandes; och voro deraf icke litet tröstade. 13Men vi stegom till skepps, och forom dädan till Asson, aktande der intaga Paulum; ty han hade så skickat, och han ville fara landvägen. 14När vi tillhopakommom i Asson, togom vi honom in, och kommom sedan till Mitylenen. 15Dädan seglade vi, och kommom dagen nästefter in mot Chium; och så dagen derefter kommom vi till Samum, och töfvade i Trogillio; och nästa dagen efter kommom vi till Miletum. 16Ty Paulus hade satt sig före att segla framom Ephesus, på det att han icke skulle förtöfva sig i Asien; ty han hastade sig, om möjeligit hade varit, att han kunde varit i Jerusalem om Pingesdagarna. 17Och sände han af Mileto båd till Ephesum, och kallade till sig Presterna i församlingene. 18När de kommo till honom, sade han till dem: I veten, huruledes jag hafver varit när eder alltid, ifrå första dagen jag kom in i Asien; 19Tjenandes Herranom med all ödmjukhet, och med många tårar och frestelser, som mig vederforos af Judarnas försåt; 20Så att jag hafver intet försummat, det eder kunde vara till nytto, att jag ju hafver förkunnat eder, och lärt eder uppenbarliga och synnerliga; 21Betygandes både för Judar och Greker den bättring som är inför Gud, och den tro som är till vår Herra Jesum Christum. 22Och nu si, jag, bunden i Andanom, färdas till Jerusalem, icke vetandes hvad mig der öfvergå skall; 23Utan den Helge Ande i alla städer betygar och säger, att bojor och bedröfvelse står mig före. 24Dock aktar jag d; t intet, ej heller är mig sjelfvom mitt lif kärt; på det jag skall fullkomna mitt lopp med glädje, och det ämbete som jag anammat hafver af Herranom Jesu, till att betyga Evangelium om Guds nåd. 25Och nu si, jag vet, att härefter fån I icke se mitt ansigte, I alle, der jag framfarit hafver och predikat Guds rike. 26Derföre betygar jag eder på denna dagen, att jag oskyldig är för allas blod; 27Ty jag hafver icke försummat, med mindre jag hafver förkunnat eder allt Guds råd. 28Så hafver nu akt på eder, och på allan hjorden, i hvilkom den Helge Ande hafver eder satt till Biskopar, att regera Guds församling, hvilka han hafver förvärfvat med sitt blod. 29Ty jag vet det att, sedan jag skiljs ifrån eder, skola komma ibland eder svära ulfvar, de der hjorden icke spara skola. 30Och af eder sjelfvom skola män uppkomma, som tala skola det orätt är, och draga lärjungar till sig. 31Derföre vaker, och tänker uppå, att jag i tre år, natt och dag, icke hafver återvändt förmana hvar och en, med tårar. 32Och nu. bröder, befaller jag eder Gudi, och hans nåds orde, hvilken mägtig är uppbygga eder, och gifva eder arfvedel ibland allom dem som helgade varda. 33Ingens mans silfver, eller guld, eller kläder hafver jag begärat. 34Men I veten sjelfve, att dessa händerna hafva tjent till min nödtorft, och deras som med mig voro. 35All ting hafver jag vist eder, att så måste man arbeta, och upptaga de svaga, och tänka på Herrans Jesu ord, som han sade: Saligare är gifva än taga. 36Och när han detta sagt hade, föll han på sin knä, och bad med allom dem. 37Och vardt en stor gråt med allom dem; och de föllo Paulo om halsen, och kysste honom; 38Sörjande mest för det ordets skull, som han sagt hade, att de skulle icke mer få se hans ansigte. Och så följde de honom till skepps.
Copyright information for SweKarlXII