Acts 8

Saulus förföljer. Samarien omvändes. Simon och kamereraren döpes.

1 Och Saulus hade samtyckt hans död. Men på samma tid vardt en stor förföljelse emot den församling, som var i Jerusalem; och de vordo alle förströdde omkring i Judee land, och i Samarien, förutan Apostlarna. 2Och någre gudfruktige män skötte Stephanum, och hade stor gråt öfver honom. 3Men Saulus tog till att föröda församlingena; gick hit och dit i husen, och drog fram män och qvinnor, och lät sätta dem i fängelse. 4Men de som förströdde voro, foro omkring och predikade ordet. 5Och Philippus kom ned uti en stad i Samarien, och predikade for dem om Christa 6Men folket gåfvo akt uppå hvad Philippus sade; hörandes endrägteliga, och seendes de tecken, som han gjorde; 7Ty de orene andar foro ut af mångom, som med dem besatte voro, ropande med höga röst; och månge borttagne och ofärdige vordo helbregda. 8Och i den staden vardt stor glädje. 9Så var der en man, benämnd Simon, som tillförene uti den staden plägade bruka trolldom, och hade förvillt det Samaritiska folket, sägandes sig vara mycket myndigan. 10Till honom höllo sig alle, både små och store, sägande: Denne är Guds kraft, hvilken stor är. 11Men de höllo sig derföre till honom, att han i lång tid hade förvillt dem med sin trolldom. 12När de nu trodde Philippo, som predikade om Guds rike, och om Jesu Christi Namn, vordo der både män och qvinnor döpte. 13Då trodde ock Simon med, och när han döpt var, höll han sig intill Philippum; och då han såg sådana tecken och krafter ske, förundrade han sig storliga. 14Då nu Apostlarna, som i Jerusalem voro, fingo höra att Samarien hade anammat Guds ord, sände de till dem Petrum och Johannem. 15När de kommo derned, bådo de för dem, att de skulle få den Helga Anda. 16Ty han var icke än då fallen på någondera; utan de voro allenast döpte i Herrans Jesu Namn. 17Då lade de händer på dem, och de fingo den Helga Anda. 18När Simon såg, att den Helge Ande gafs dermed, att Apostlarna lade händer på dem, böd han dem penningar, 19Sägandes: Gifver ock mig den magten, att hvem som helst jag lägger händer uppå, han får den Helga Anda. 20Då sade Petrus till honom: Det du fördömd vorde med dina penningar; efter du menar, att Guds gåfva kan fås för penningar. 21Du hafver hvarken del eller lott i detta ordet; ty ditt hjerta är icke rätt för Gudi. 22Derföre bättra dig af denna dine ondsko, och bed Gud, att dig dins hjertas tankar måga förlåtna varda; 23Ty jag ser, att du äst full med bitter galla, och bebunden i vrånghet. 24Då svarade Simon, och sade: Beder I Herran för mig, att mig intet öfvergår af det I säden. 25Och sedan de hade betygat, och talat Herrans ord, vände de om igen åt Jerusalem; och predikade Evangelium i många städer i Samarien. 26Men Herrans Ängel talade till Philippum, och sade: Statt upp, och gack söderut, den vägen, som löper nederåt ifrå Jerusalem, till Gaza, som öde är. 27Så stod han upp, och gick. Och si, en Ethiopisk man, en kamererare, och väldig när Drottning Candaces uti Ethiopien, h vilken hon hade satt öfver alla sina håfvor; han var kommen till Jerusalem, der att tillbedja; 28Och for hem igen, satt på sin vagn, och las den Propheten Esaias. 29Då sade Anden till Philippus: Gack fram, och gif dig intill denna vagnen. 30Då lopp Philippus fram, och hörde honom läsa Propheten Esaias, och sade: Förstår du ock hvad du läs? 31Då sade han: Huru skulle jag förståt, utan mig någor vistet? Och bad Philippus, att han skulle uppstiga, och sitta när sig. 32Och det han las i Skriftene var detta: Såsom ett får vardt han ledder till att slagtas, och såsom ett lamb är tyst för honom, som klipper det, så hafver han icke öppnat sin mun. 33I hans förnedring är hans dom borttagen; men ho kan uttala hans lifslängd? Ty hans lif är borttaget af jordene. 34Då svarade kamereraren Philippo, och sade: Jag beder dig, om hvem hafver Propheten detta sagt, om sig, eller om någon annan? 35Då öppnade Philippus sin mun, och begynte af denna Skriftene predika Evangelium för honom om Jesu. 36Och vid de foro framåt vägen, kommo de till ett vatten; och kamereraren sade: Si, vattnet; hvad hindrar, att jag icke döpes? 37Då sade Philippus: Om du tror af allt hjerta, så må det väl ske. Han svarade, och sade: Jag tror Jesum Christum vara Guds Son. 38Och han lät hålla vagnen; och de stego ned i vattnet, både Philippus och kamereraren; och han döpte honom. 39Och när de gingo upp utu vattnet, tog Herrans Ande Philippum bort, och kamereraren såg honom intet sedan; utan for sin väg, och var glad. 40Och Philippus vardt funnen i Azot; och vandrade omkring, och predikade Evangelium i alla städer, tilldess han kom till Cesarea.
Copyright information for SweKarlXII