Acts 25

Paulus anklagas inför Festo, skjuter sig till Kejsaren, befalles Agrippa.

1 Då nu Festus var kommen i landet, for han efter tre dagar upp ifrå Cesareen till Jerusalem. 2Då kommo den öfverste Presten och de ypperste af Judarna till honom emot Paulum, och förmanade honom; 3Och bådo om ynnest emot honom, att han ville kalla honom till Jerusalem; och de satte försåt för honom, till att dräpa honom i vägen. 4Då svarade Festus, att Paulus skulle väl förvaras i Cesareen; men innan en kort tid ville han draga dit igen. 5De som nu kunna ibland eder (sade han), komme ditned med oss, och klage då på honom, om de hafva något emot honom. 6Och sedan han hade töfvat der när dem mer än i tio dagar, for han ned till Cesareen; och dagen derefter satt han för rätta, och lät Paulum komma fram. 7Då han framkommen var. stodo de Judar kringom honom, som af Jerusalem nederkomne voro; och båro mäng och svår klagomål före emot Paulum, som de icke bevisa kunde. 8Och han försvarade sig, att han intet brutit hade, hvarken emot Judalagen, eller emot templet, eller emot Kejsaren. 9Då ville Festus göra Judomen till vilja, och svarade Paulo, och sade: Vill du fara upp till Jerusalem, och der härom stå till rätta för mig? 10Sade Paulus: Jag står för Kejsarerätt, och der bör mig dömas; Judomen hafver }ag ingen orätt gjort, såsom du ock sjelfver bäst vetst. 11Men hafver jag någrom gjort skada, eller något det döden värdt är begått, då vedersakar jag icke dö. Är det ock intet sådant, som de åklaga mig före, kan ingen gifva mig dem så bort; jag skjuter mig till Kejsaren. 12Då hade Pestus samtal med Rådet, och svarade: Till Kejsaren hafver du skjutit dig; till Kejsaren skall du ock fara. 13Och då någre dagar voro framlidne, foro Konung Agrippa och Bemice ned till Cesareen, och skulle helsa Eestum. 14Och medan de dvaldes der i många dagar, förtäljde Pestus Konungenom Pauli sak, sägandes: Felix hafver låtit här efter sig en man fången; 15Om hvilken, då jag kom till Jerusalem, under viste mig de öfverste Presterna, och Judarnas äldste, begärandes dom emot honom. 16Och jag svarade dem: Det är icke de Romerskas sed bortgifva några mennisko till att förgöras, förr än den, som anklagad varder, hafver åklagarena jemte sig, och får rum till att försvara sig i sakene; 17Derföre, då de hitkommo, utan all fördröjelse, dagen derefter satt jag för rätta, och hade mannen före. 18Då åklagarena kommo före, båro de ingen sak fram, den jag hade tänkt. 19Men de hade någor spörsmål med honom om sina vantro, och om en som kallades Jesus, den död var, och Paulus stod deruppå, att han lefde. 20Men då jag icke förstod mig i sakene, sade jag: om han ville fara till Jerusalem, och der stå till rätta derom. 21Och efter Paulus hade skottsmål, att Kejsaren skulle känna om hans sak, lät jag förvara honom, tilldess jag kunde sända honom till Kejsaren. 22Då sade Agrippa till Pestum: Jag ville ock gerna höra mannen. I morgon, sade han, skall du få horan. 23Dagen efter kom Agrippa och Bernice, med stor ståt, och gingo in på Rådhuset, med höfvitsmännerna, och de yppersta i staden; och vardt Paulus efter Festi befallning framhafder. 24Och sade Festus: Konung Agrippa, och I män alle, som med oss tillstädes ären: Här sen I den mannen, om hvilken hele hopen af Judarna hafver bedit mig, både i Jerusalem och här, ropandes att honom borde icke lefva länger. 25Men jag fann honom intet bedrifvit hafva, det döden värdt var; 26Men efter han sköt sig till Kejsaren, så aktar jag ock sända honom. Men hvad jag skall skrifva herranom om honom, det visst är, hafver jag icke; hvarföre hafver jag nu honom här fram för eder, och mest för dig, Konung Agrippa, att när derom ransakadt är, må jag hafva hvad jag skrifva skall. 27Ty mig synes orätt vara att sända någon fången, och icke dermed gifva saken tillkänna, för hvilka han anklagad är.
Copyright information for SweKarlXII