Colossians 1

Gud tackas, bedes. Christus läres. Folket förmanas.

1 Paulus, Jesu Christi Apostel, genom Guds vilja, och Timotheus brodren; 2De helgon, och trogna bröder i Christo, som äro i Colossen: Nåd vare med eder, och frid af Gudi, vårom Fader, och Herranom Jesu Christo. 3Vi tackom Gudi, och vårs Herras Jesu Christi Fader, och bedjom alltid för eder. 4Ty vi hafve sport edra tro i Christo Jesu, och (edar) kärlek till all helgon; 5För det hopps skull, som eder är förvaradt i himmelen; af hvilket I tillförene hört hafven, genom Evangelii sanna ord; 6Som till eder kommet är, såsom ock i alla verldena, och är fruktsamt, såsom ock i eder, ifrå den dag I hörden och förnummen Guds nåd i sanningene, 7Som I ock lärt hafven af Epaphra, vår älskeliga medtjenare, hvilken är en trogen Christi tjenare för eder; 8Den ock oss undervist hafver edar kärlek i Andanom. 9Derföre ock vi, ifrå den dag vi det hördom, vände vi icke igen bedja för eder och önska, att I mågen uppfyllde varda med hans viljas kunskap, uti all andelig visdom och förstånd; 10Att I mågen vandra värdeliga Herranom till allt behag; och ären fruktsamme i alla goda gerningar, och växen till i Guds kunskap; 11Och stärkte varden med allo kraft, efter hans härliga magt, uti allt tålamod och långmodighet, med glädje; 12Och tacken Fadrenom, som oss hafver beqväma gjort till att delaktige vara i de heligas arfvedel i ljuset; 13Hvilken oss uttagit hafver ifrå mörksens väldighet, och hafver försatt oss uti sin älskeliga Sons rike; 14I hvilkom vi hafve förlossning genom hans blod, nämliga syndernas förlåtelse; 15Hvilken är osynliga Guds beläte, förstfödder för all kreatur. 16Ty genom honom äro all ting skapade, som i himmelen och på jordene äro, synliga och osynliga, vare sig thron, eller herrskap, eller Förstadöme, eller Öfverhet; allt är skapadt genom honom, och till honom. 17Och han är för alla, och all ting bestå i honom. 18Och han är hufvudet till kroppen, nämliga till församlingena, hvilken är begynnelsen, förstfödd ifrå de döda, på det han i all ting skall hafva föregången. 19Ty behageligit hafver varit (Fadrenom), att all fullhet skulle bo i honom; 20Och att han genom honom all ting försona skulle med sig sjelf; till frids ställandes, genom blodet på hans kors, både det på jordene och i himmelen är; 21Och eder, som fordom voren främmande, och fiender med sinnet i onda gerningar. 22Men nu hafver han försonat eder med sins kötts lekamen, genom döden; på det han skulle ställa eder heliga, och ostraffeliga, och obesmittade, i sin åsyn; 23Om I annars blifven i trone, grundade, och faste, och orörlige ifrå det hopp som i Evangelio är, hvilket I hört hafven, och predikadt är för all kreatur, som under himmelen äro, hvilkets jag Paulus är en tjenare vorden. 24Nu fröjdar jag mig uti mitt lidande för eder, och uppfyller i mitt kött hvad som fattas i Christi lidande, för hans lekamen, som är församlingen; 25Hvilkens tjenare jag vorden är, efter Guds predikoämbete, det mig gifvet är ibland eder, att jag Guds ord rikeliga predika skall; 26Nämliga den hemlighet, hvilken fördold hafver varit ifrå verldenes begynnelse, och evig tid; men nu är uppenbar vorden hans helgon; 27Hvilkom Gud ville kunnigt göra, hvilken denna hemlighetenes härliga rikedom är ibland Hedningarna, hvilken är Christus uti eder, härlighetenes hopp; 28Den vi förkunnom, förmanande hvar menniska i all visdom; på det vi skole ställa hvar menniska fullbordada i Christo Jesu; 29Der jag ock på arbetar och kämpar, efter hans verkan som krafteliga verkar i mig.
Copyright information for SweKarlXII