Colossians 4

Förmanas till bön och försigtighet.

1 I herrar, hvad lika och rätt är, det beviser tjenaromen; vetande, att I hafven ock en Herra i himmelen. 2Håller uppå bedja, och vaker deruti med tacksägelse; 3Bedjande också för oss, att Gud ville upplåta oss ordsens dörr, till att tala Christi hemlighet, för hvilket jag ock bunden är; 4Att jag må det uppenbara, såsom mig bör att tala. 5Vandrer visliga med dem som utantill äro, och skicker eder efter tiden. 6Edart tal vare alltid ljufligit, och med salt förmängdt, att I veten huru I skolen svara hvarjom och enom. 7Huru med mig går, skall Tychicus, min älskeliga broder, och trogne tjenare och medtjenare i Herranom, eder allt kungöra; 8Hvilken jag hafver till eder sändt fördenskull, att han skall få veta, huru det hafver sig med eder, och att han må hugsvala edor hjerta; 9Samt med Onesimo, minom trogna och älskeliga broder, hvilken en af eder är; de skola eder undervisa allt, huru här tillstår. 10Helsar eder Aristcarchus, min medfånge, och Marcus, Barnabe syssling, af hvilkom I hafven fått några befallningar; kommer han till eder, så undfår honom; 11Och Jesus, som kallas Justus, hvilke äro af omskärelsen; desse äro allena mine medhjelpare till Guds rike, de mig ock varit hafva till hugnad; 12Helsar eder ock Epaphras, den en af eder är, Christi tjenare, alltid arbetandes för eder i böner, på det I mågen blifva ståndande fullkomlige, och uppfyllde i all Guds vilja. 13Jag bär vittnesbörd med honom, att han hafver mycken omsorg om eder, och dem i Laodicea, och dem i Hierapoli. 14Helsar eder Lucas, läkaren, den älskelige, och Demas. 15Helser de bröder i Laodicea, och Nympham, och den församling, som i hans hus är. 16Och då Epistelen är läsen när eder, så beställer att han varder ock läsen för den församling i Laodicea; och att I ock den Laodiska Epistelen läsen. 17Och säger Archippo: Se på ämbetet, som du fått hafver i Herranom, att du det uträttar. 18Mina helsning med mine Pauli hand. Tänker på mina bojor. Nåd vare med eder. Amen. Skrifven af Rom, med Tychico och Onesimo.
Copyright information for SweKarlXII