Daniel 1

Daniels fängelse, fostran, wishet.

1 Uti tredje årena af Jojakims, Juda Konungs, rike kom NebucadNezar, Konungen i Babel, in för Jerusalem, och belade det. 2Och HERren gaf Jojakim, Juda Konung, honom i händer, och en hop af kärille utu Guds hus; hwilken han lät föra in uti Sinear land, i sins guds hus, och lade de kärillen uti sins guds fatabur. 3Och Konungen sade til Aspenas, sin öfwersta kamererare, at han skulle utsöka honom af Israels barnom, af Konungsliga slägt, och herra barnom, 4Några unga drängar, som ingen wank hade; utan dägelige woro, förnuftige, wise, kloke och förståndige; hwilke skickelige woro til at tjena i Konungens gård, och til at lära Chaldeiska skrift och mål. 5Dessom bestälte Konungen, hwad man dem dageliga gifwa skulle af hans spis, och af det win, der han sjelf af drack; på det at då de så i tre år upfödde woro, skulle de sedan tjena inför Konungenom. 6Så woro ibland dem Daniel, Hanania, Misael och Asaria, af Juda barnom. 7Och den öfwerste kamereraren gaf dem namn; och nämnde Daniel Beltesazar, och Hanania Sadrach, och Misael Mesach, och Asaria AbedNego. 8Men Daniel satte sig före i sitt hjerta, at han icke wille orena sig med Konungens spis, och med det win, som han sjelf drack; och bad öfwersta kamereraren, at han icke skulle orena sig. 9Och Gud gaf Daniel, att öfwerste kamereraren warde honom gunstig och god. 10Och han sade til honom: Jag fruktar för min Herra Konungen, den eder spis och dryck bestyrt hafwer: Om han får se, at edor ansikte äro magrare än de andra drängars, som eder jämnåldrige äro, så gören I mig brotsligan til döden, inför Konungenom. 11Då sade Daniel til Melzar, hwilkom öfwerste kamereraren Daniel, Hanania, Misael och Asaria, befallt hade: 12Försök dock der med dina tjenare i tio dagar, och låt gifwa oss mos til at äta, och watn til at dricka: 13Och låt alltså komma för dig wår och de andra drängars ansikte, som af Konungens spis äta; och efter som du då ser, derefter gör med dina tjenare. 14Och han hörde dem derutinnan, och försökte det med dem i tio dagar. 15Och efter de tio dagar woro de dägeligare och bättre wid hull, än alle de drängar, som spisades af Konungens spis. 16Så satte Melzar bort deras spis och dryck, den dem tilskickad war, och gaf dem mos. 17Men dessa fyras Gud gaf dem konst och förstånd uti allahanda skrift och wishet; men Daniel gaf han förstånd i alla syner och drömar. 18Då tiden förlupen war, som Konungen förelagt hade, at de skulle hafwas inför honom, hade öfwerste kamereraren dem in för NebucadNezar. 19Och Konungen talade med dem: Och wardt ingen ibland dem alla funnen, som Daniels, Hanania, Misaels och Asaria, like war; och de wordo Konungens tjenare. 20Och Konungen fann dem i alla saker, de han dem frågade, tio sinom klokare och förståndigare, än alla stjernokikare och wisa i hela sino rike. 21Och lefde Daniel intil Konung Cores första år.
Copyright information for SweKarlXII