Deuteronomy 27

1Och Mose, samt med de äldsta i Israel, böd folkena, och sade: Behåller all de bud, som jag bjuder eder i dag. 2Och på den tiden, när I öfver Jordan dragen in i landet, som Herren din Gud dig gifvandes varder, skall du uppresa stora stenar, och plåstra dem med kalk; 3Och derpå skrifva all dessa lagsens ord, när du deröfver kommer; på det du skall komma i landet, som Herren din Gud dig gifva skall, ett land der mjölk och hannog uti flyter; såsom Herren dina fäders Gud dig sagt hafver. 4När I nu gån öfver Jordan, så skolen I sådana stenar uppresa, om hvilka jag eder i dag bjuder, på det berget Ebal, och plåstra dem med kalk; 5Och skall dersammastäds uppbygga Herranom dinom Gud ett altare af sten, der intet jern kommer vid. 6Af helom stenom skall du bygga det altaret Herranom dinom Gud, och offra deruppå bränneoffer Herranom dinom Gud; 7Och skall offra tackoffer, och dersammastäds äta, och vara glad för Herranom dinom Gud; 8Och skall skrifva på stenarna all dessa lagsens ord, klarliga och ljusliga. 9Och Mose, samt med Presterna Leviterna, talade med hela Israel, och sade: Märk och hör till, Israel; på denna dagen äst du vorden Herrans dins Guds folk; 10Att du skall lydig vara Herrans dins Guds röst, och göra efter hans bud och rätter, som jag bjuder dig i dag. 11Och Mose böd folkena på samma dagen, och sade: 12Desse skola stå på det berget Grisim, till att välsigna folket, när I öfver Jordan gångne ären: Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Joseph och BenJamin. 13Och desse skola stå på det berget Ebal, till att förbanna: Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan och Naphthali. 14Och Leviterna skola begynna, och säga till hvar man af Israel med klara röst: 15Förbannad vare den som gör en afgud eller gjutet beläte, Herrans styggelse; ett verk, som konstnärers händer gjort hafva, och sätter det hemliga; och allt folket skall svara och säga: Amen. 16Förbannad vare den som bannar sin fader eller moder; och allt folket skall svara och säga: Amen. 17Förbannad vare den som flyttar sins nästas råmärke; och allt folket skall säga: Amen. 18Förbannad vare den som låter en blindan fara vill på vägenom; och allt folket skall säga: Amen. 19Förbannad vare den som böjer främlingens, dens faderlösas och enkones rätt; och allt folket skall säga: Amen. 20Förbannad vare den som ligger när sins faders hustru, att han upptäcker sins faders täckelse; och allt folket skall säga: Amen. 21Förbannad vare den som beligger någon fänad; och allt folket skall säga: Amen. 22Förbannad vare den som ligger när sina syster, den hans faders eller moders dotter är; och allt folket skall Säga: Amen. 23Förbannad vare den som ligger när sina svära; och allt folket skall säga: Amen. 24Förbannad vare den som slår sin nästa hemliga; och allt folket skall säga: Amen. 25Förbannad vare den som tager mutor, att han ens oskyldigs blods själ slå skall; och allt folket skall säga: Amen. 26Förbannad vare den som icke fullkomnar all denna lagsens ord, så att han gör derefter; och allt folket skall säga: Amen.
Copyright information for SweKarlXII