Deuteronomy 23

1Ingen förbråken eller snöpt skall komma in i Herrans församling. 2Skall ock ingen skökoson komma i Herrans församling, ja ock efter tionde led; utan skall platt intet komma i Herrans församling. 3De Ammoniter och Moabiter skola icke komma in i Herrans församling; ja ock efter tionde led; aldrig skola de komma in i Herrans församling; 4Derföre, att de icke ville möta dig med bröd och vatten på vägen, då I drogen utur Egypten; och dertill lejde emot eder Bileam, Beors son, den spåmannen utaf Mesopotamien, att han skulle förbanna dig. 5Men Herren din Gud ville icke höra Bileam; och Herren din Gud förvände dig den förbannelsen uti välsignelse; derföre, att Herren din Gud hade dig kär. 6Du skall dem hvarken godt eller äro bevisa i alla dina lifsdagar evinnerliga. 7Edomeen skall du icke för styggelse hålla; ty han är din broder. Egyptien skall du ej heller hålla för styggelse; ty du hafver varit en främling i hans land. 8De barn, som af dem födde varda i tredje led, de måga komma in uti Herrans församling. 9När du utdrager utu lägret emot dina fiendar, så tag dig vara för allt ondt. 10Är någor ibland dig, som icke är ren, att honom om natten något vederfaret är, han skall gå ut för lägret, och icke igen inkomma; 11Förra än han mot aftonen tvår sig i vatten; och när solen nedergången är, skall han åter komma i lägret igen. 12Utanför lägret skall du hafva en plats, der du ut uppå går till dina tarfver; 13Och skall hafva en staka vid bältet, och när du dig derute sätta vill, skall du grafva dermed; och när du sutit hafver, skall du med mullene öfverskyla det af dig gånget är. 14Ty Herren din Gud vandrar i dino lägre, att han skall frälsa dig, och gifva dina fiendar för dig; derföre skall ditt lägre vara heligt, att ingen skam skall sedd vara ibland dig, och han vänder sig ifrå dig. 15Du skall icke igen antvarda husbondanom tjenaren, som ifrå honom flyr till dig. 16Han skall blifva när dig på det rum, som honom täckes i någon af dina portar, sig till godo, och skall icke bedröfva honom. 17Ingen sköka skall vara ibland Israels döttrar, och ingen bolare ibland Israels söner. 18Du skall icke bära skökolön eller hundapenningar uti Herrans dins Guds hus, af någrahanda löfte; ty både äro Herranom dinom Gud en styggelse. 19Du skall icke ockra på dinom broder, antingen med penningar eller fetalia, eller med någon ting, der man med ockra kan. 20På dem främmande må du ockra, men icke på dinom broder; på det Herren din Gud skall välsigna dig i allt det du företager i landena, dit du kommer till att intaga det. 21När du gör Herranom dinom Gud ett löfte, så skall du icke fördröja att hålla det; ty Herren din Gud varder det utkräfvandes af dig; och det blifver dig räknadt till synd. 22Om du intet löfte lofvar, så är det dig ingen synd. 23Hvad af dina läppar utgånget är, det skall du hålla, och göra derefter, såsom du Herranom dinom Gud med fri vilja lofvat hafver, det du med dinom mun talat hafver. 24När du går i dins nästas vingård, så må du äta af vinbären så mycket dig täckes, tilldess du blifver mätt; men du skall intet taga med dig i dino kärile. 25När du går i dins nästas säd, så må du afplocka ax; men med lian skall du icke gå dertill.
Copyright information for SweKarlXII