Deuteronomy 34

1Och Mose gick utaf de Moabiters mark, upp på berget Nebo, uppå klinten af berget Pisga, tvärtemot Jericho; och Herren viste honom det hela landet Gilead, allt intill Dan; 2Och hela Naphthali, och Ephraims land, och Manasse, och hela Judaland, allt intill det yttersta hafvet; 3Och söderut, och den breda ängden vid Jericho Palma stadsens, allt intill Zoar. 4Och Herren sade till honom: Detta är det landet, som jag Abraham, Isaac och Jacob, svorit hafver, och sagt: Jag skall gifva det dine säd. Du hafver nu sett det med din ögon; men du skall icke komma ditöfver. 5Och så blef Mose Herrans tjenare der död i de Moabiters lande, efter Herrans ord. 6Och han begrof honom uti dalenom uti de Moabiters lande, emot Peors hus; och ingen hafver fått veta hans graf allt intill denna dag. 7Och Mose var hundrade och tjugu år gammal, då han blef död; hans ögon voro intet mörk vorden, och hans kinder voro intet förfallna. 8Och Israels barn begreto Mose på de Moabiters mark i tretio dagar; och de gråto- och klagodagar öfver Mose vordo fullkomnade. 9Men Josua, Nuns son, vardt uppfylld med vishetsanda; ty Mose hade lagt sina händer på honom; och Israels barn lydde honom, och gjorde såsom Herren budit hade Mose. 10Och sedan stod ingen Prophete upp i Israel, såsom Mose, den Herren kände ansigte mot ansigte; 11Till allahanda tecken och under, till hvilken Herren honom sände, att han dem göra skulle i Egypti land, på Pharao och alla hans tjenare, och på allt hans land; 12Och till all den mägtiga hand, och stora syner, som Mose gjorde för hela Israels ögon.
Copyright information for SweKarlXII